Avgifter för prövning av tillstånd

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Avgiften avser själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte.

Information från ditt län

Ansökan och avgift

Ansök om tillstånd hos polismyndigheten i det län tillståndet ska gälla. Du kan ansöka om tillstånd på två sätt:

  1. Fyll i blanketten och skicka den till polismyndigheten per e-post, post eller fax. Då får du en avi hemskickad för betalning av avgiften för ansökan.
  2. Fyll i blanketten och gå till polisstationen, där lämnar du in ansökan och betalar avgiften för ansökan. Betala gärna med betalkort.

Först när du har betalat in ansökningsavgiften påbörjar Polisen handläggningen av din ansökan om tillstånd. Gör din ansökan i god tid.

För ansökan om tillstånd utanför Polisens ansvarsområden, kontakta din kommun.

Tillstånd enligt ordningslagen SEK
Allmän sammankomst 250
Offentlig tillställning 700
Användande av offentlig plats 700
Penninginsamling (lokal kommunal föreskrift) 250
Övriga tillstånd enligt lokala ordningsföreskrifter 700

Vapen
Tillstånd att inneha skjutvapen (2 kap 6§), första vapnet
Nästföljande vapen
700
250
Avgift för dubblettbevis av tillstånd att inneha skjutvapen (3 kap 8§) 180
Tillstånd att inneha ammunition (2 kap 9§) 250
Utfärdande av ett europeiskt skjutvapenpass 700
Tillstånd att låna skjutvapen (7 kap. 4 § ) 250
Tillstånd att förvara skjutvapen hos annan (9 kap 3§) 250
För ansökan om förnyelse av tidsbegränsade tillstånd (2 kap 6a §) tas endast en avgift ut per sökanden oavsett antal vapen 250
Förnyande av eller införande av ytterligare skjutvapen i ett europeiskt skjutvapenpass 250
Tillstånd till överföring av skjutvapen eller ammunition till annat EU-land (6 kap 1-5§§) 250
Tillstånd till införsel av skjutvapen eller ammunition (4 kap 1§) 700
Tillstånd till att driva handel med skjutvapen (5 kap 1§) 3 700
Tillstånd att ta emot skjutvapen för reparation/översyn (8 kap 1 §)  2 300
Godkännande av föreståndare för handel med skjutvapen, ersättare för denne eller person som i vapenhandlares ställe ska närvara vid provskjutning (5 kap 12§) 700
Skjutning med vapen, se fyrverkeri och sprängning

Ordningsvakt och vägtransportledare
Förordnande som ordningsvakt 700
Grundutbildning ordningsvakt 7 780
Förordnande som vägtransportledare 700

Fyrverkeri och sprängning
Användande av pyrotekniska varor 700
Sprängningstillstånd 1 350
Stenspräckning 1 350
Skjutning med vapen (skottlossning) 1 350

Hotell- och pensionatsrörelse
Prövning av ansökan om hotell- och pensionatsrörelse 3 700

Larm
Tillstånd för installatör enligt lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar med mera. 2 300

Krigsmateriel
Ansökan om tillstånd enligt 11 § krigsmaterielförordningen som avser utförsel av övrig krigsmateriel exempelvis kulgevär, pistol, revolver, helautomatiska vapen 700

Mer information

Information från Gävleborg

Välkommen att söka dina tillstånd hos oss. Ansökan kan lämnas in på någon av nedan polisstationer, e-postas, skickas in via fax eller post.

Ansök främst här
Polisstationer

Ljusdal
Hudiksvall
Bollnäs
Söderhamn
Sandviken
Gävle

Handläggningstiderna kan variera. För att underlätta handläggningen är det viktigt att handlingarna är korrekt ifyllda. Tänk på att Polisen i vissa ärenden är beroende av yttrande från andra, vilket kan påverka handläggningstiden. Ansökningarna bör vara oss tillhanda minst 14 dagar innan tillställningen ska äger rum.

Ansökan och avgift

När Polisen mottagit en ansökan, skickas en avi (med referens till OCR-nummer) för inbetalning av handläggningsavgiften. Polisen kan inte ta emot inbetalning som saknar referens till OCR-nummer. Handläggningsavgiften kan också betalas in direkt i någon av våra receptioner. Polisen påbörjar därefter handläggningen först efter att ansökningsavgiften är betald.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden