Krisarbete

När en större händelser eller en kris inträffar samlar Polisen sina resurser och arbetar enligt särskilda rutiner. Det kan till exempel handla om en allvarlig ordningsstörning, sabotage, bombhot eller en större olycka.

Personal från Räddningstjänsten

Rikspolisstyrelsen är sektorsansvarig myndighet för Polisen och samordnar Polisens krisberedskapsarbete både internt och gentemot andra myndigheter. Sektorsansvar innebär att varje sektor av samhället har ansvar för sin verksamhet, även i krissituationer.

I samhällets krishanteringssystem finns även sex olika samverkansområden. Olika myndigheter samarbetar för att identifiera och förebygga olika risker. Rikspolisstyrelsen deltar i två samverkansområden, dels om skydd, undsättning och vård och dels om spridning av farliga ämnen.

Om det skulle inträffa en situation med spridning av farliga ämnen, en så kallad CBRNE-händelse, är Polisen väl förberedd med utrustning och genom utbildning att hantera en sådan händelse.

Polisen gör risk- och sårbarhetsanalys

Alla myndigheter är skyldiga att ha förmåga att hantera kriser. Varje år måste alla statliga myndigheter lämna in en rapport till regeringen där de har analyserat vilka hot, risker eller sårbarheter som identifierats inom deras verksamhetsområden.

Därför begär Rikspolisstyrelsen in risk- och sårbarhetsanalyser en gång per år från alla tjugoen polismyndigheter i Sverige, Rikskriminalpolisen, Polishögskolan, Polisens verksamhetsstöd och Statens kriminaltekniska laboratorium. Sedan sammanställer Rikspolisstyrelsen materialet för att få en nationell bild av de sårbarheter som finns.

Genom risk- och sårbarhetsanalyser, övning och utbildning ökar Polisen sin förmåga att hantera de kriser som kan inträffa.

Polisen har också tagit fram en strategi för hur arbetet med krisberedskap ska utvecklas de kommande åren.

Nationell insatsstyrka vid extrema situationer

För särskilt svåra uppgifter finns den nationella insatsstyrkan som är en del av Rikskriminalpolisen. Poliserna i insatsstyrkan är tränade att hantera ovanligt svåra och farliga situationer, som terrorism, gisslantagning, kidnappning, grova vapenbrott med mera. Alla polismyndigheter i landet kan begära hjälp från nationella insatsstyrkan.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden