Polisens arbete vid större händelser

Vid större händelser eller en kris samlar Polisen sina resurser för att genomföra de insatser som krävs. Polisen ansvarar bland annat för avspärrning, utredning, utrymning, registrering och eftersökning.

Polisen hanterar många svåra situationer i vardagen, men ibland inträffar händelser som är särskilt omfattande eller allvarliga och går utöver den dagliga verksamheten. En sådan situation kallar Polisen särskild händelse.

Vid en särskild händelse organiserar sig Polisen på ett annat sätt än i vanliga fall och går upp i stab. Det innebär att särskilda resurser och personer avsätts för att jobba riktat mot händelsen för att hantera situationen effektivt. Händelsen hanteras separerat från övrig verksamhet.

Exempel på särskilda händelser kan vara:

 • Större olycka eller överhängande fara för sådan
 • Vissa större allmänna sammankomster
 • Sabotage eller bombhot
 • Terroristangrepp
 • Omfattande avbrott i samhällsviktiga funktioner
 • Rymning av en person som bedöms vara farlig
 • Efterforskning av försvunna personer

Vid en räddningsinsats har Polisen ansvar bland annat för att:

 • Reglera trafiken och bereda väg för räddningsfordon
 • Utrymma, spärra av och bevaka skadeområdet
 • Söka efter försvunna, skadade och chockade personer
 • Identifiera avlidna och skadade och upprätta register
 • Underrätta anhöriga
 • Utreda brott kring händelsen
 • Söka och gripa misstänkta gärningsmän

Lokalt ansvar

Vid de flesta fall av särskilda händelser leds polisarbetet av polismyndigheten i det berörda länet. I Sverige är grundprincipen att en kris ska hanteras där den inträffar och av de aktörer som är närmast berörda och ansvariga. Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation.

I en del speciella fall kan Rikspolisstyrelsen ta över den operativa ledningen, till exempel för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet. Det kan också vara en händelse som kräver samordning mellan flera polismyndigheter. Regeringen kan också besluta att ge Rikspolisstyrelsen bemyndigande att leda polisverksamheten.

Ledning vid särskilda händelser

En större polisinsats leds normalt av en särskilt utsedd chef som har en ledningsstab. På fältet arbetar en polisinsatschef med en fältstab. Polisinsatschefen leder en polisinsatsstyrka. Vid gränsöverskridande händelser arbetar polisanställda från olika enheter och polismyndigheter tillsammans.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden