Polisens organisation

Polisen är en stor organisation med totalt 28 000 anställda. Av dessa är cirka 20 000 poliser och cirka 8 000 civilanställda. Polisen i Sverige är indelad i en central nivå och en lokal nivå.

Organisation

Sverige har ett nationellt polisväsende som lyder under justitiedepartementet. Polisen består av Rikspolisstyrelsen, 21 polismyndigheter, och Statens kriminaltekniska laboratorium.

Rikspolisstyrelsen

Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet och har tillsyn över Polisen. Ytterst ansvarig för verksamheten är rikspolischefen som utses av regeringen.

21 polismyndigheter

Varje län utgör ett polisdistrikt. Inom varje polisdistrikt finns en polismyndighet som ansvarar för polisverksamheten i området. Chef för polismyndigheten är en länspolismästare.

SKL

Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, är ett opartiskt expertorgan som utför laboratorieundersökningar av spår från brottsplatser åt rättsväsendets myndigheter.

Samarbete med andra

Merparten av de brott som begås sker lokalt och polismyndigheterna arbetar ofta tillsammans med kommunen, företag och de som bor och verkar i området. På det nationella planet samarbetar Rikspolisstyrelsen med flera myndigheter och organisationer.

Fakta/ Polisen i Sverige
  • Polisen har cirka 28 300 anställda varav cirka 20 000 är poliser.
  • Andelen kvinnor är totalt 41 procent - bland poliserna 29 procent.
  • Polismyndigheten i Stockholm är störst med cirka 7 200 anställda. Polismyndigheten i Gotland är minst med cirka 140 anställda.
  • Under 2012 förbrukade polisen anslag motsvarande cirka 20 400 miljoner kronor.
  • Under 2012 anmäldes 1,4 miljoner brott.
  • Under 2012 antogs 811 sökande till polisutbildningen.

    Källa: Polisens årsredovisning 2012

RegeringenRikspolisstyrelsenSKLSäpoRKP21 polismyndigheter

112 vid larm
114 14 övriga ärenden