Nationell brottsofferundersökning 2013

Rikspolisstyrelsen har för andra gången genomfört en nationell brottsofferundersökning i syfte att undersöka hur brottsoffren upplever sina kontakter med Polisen.

Det övergripande resultatet visar att brottsutsatta generellt sett är nöjda med sina kontakter med Polisen. Kvinnor är mer nöjda än män och nöjdheten tycks öka i takt med stigande ålder. De som är utsatta för tillgreppsbrott (till exempel stöld, snatteri, inbrott) är nöjdare än de som utsatts för våldsbrott.

Rikspolisstyrelsen och de olika polismyndigheterna kommer nu analysera resultaten och möjliga åtgärder mer i detalj. Rikspolisstyrelsen kommer att följa det lokala arbetet och även se över vilka nationella åtgärder som bör vidtas.

Rapport: Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Fakta

  • I undersökningen ingår cirka 6 000 personer som har anmält våldsbrott (ej i nära relation) eller tillgreppsbrott.
  • Deltagarna har fåt svara på frågor via en postenkät.
  • Resultaten från en tidigare undersökning från 2009 och den från 2013 går inte att jämföra eftersom olika analysmetoder har använts.
  • 2013 års mätning är en så kallad nollmätning för framtida jämförelser.
  • Undersökningen är gjord av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av polisen.

 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden