Polisen i Skåne län

Verksamheten

Polisen i Skånes huvuduppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Arbetet ska utföras med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet.

Vy Ystad

Det mest väsentliga är att skapa trygghet för allmänheten. Lokalt brottsförebyggande polisarbete inom närpolisområdena är basen i polisverksamheten Skåne. Under 2013 ska vi bli ännu bättre på att förebygga brott och de brott som ändå begås ska så långt det är möjligt utredas direkt när de anmäls. I år påbörjar Polismyndigheten i Skåne en extra satsning mot bostadsinbrott i projekt BISU som ska pågå i tre år.

Satsningarna på särskilt utsatta områden görs i Malmö, Landskrona och Helsingborg. Grundproblemet löses inte med enbart utökad polisiär närvaro utan arbetet måste ske i samverkan med andra aktörer såsom kommuner och organisationer.

Särskilda händelser i Skåne

Varje år genomförs såväl icke planlagda som planlagda särskilda händelser. De planlagda särskilda händelserna består oftast av allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar i form av opinionsyttringar och idrottsevenemang. Arbetet med allmänna sammankomster ska prioriteras framför offentliga tillställningar.

Övergripande prioriterade mål

Under 2013 kommer Skånepolisen att vidareutveckla prioriterade mål som bland annat; en effektiv utredningsverksamhet, en säker rättsprocess, att stärka samverkan med kommunerna, att våldet ska minska, att fler bostadsinbrott och andra mängdbrott ska klaras upp och trafiken ska bli säkrare. Utöver arbetet med brottsfokus ska myndigheten även tillhandahålla service till exempel när det gäller tillståndshantering, utfärdande av pass och handläggning av tillstånd för vapen.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden