Polisen i Skåne län

Verksamheten

Polisen i Skånes huvuduppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Värdegrunden ska prägla allt arbete och bidra till att vårda och stärka allmänhetens förtroende för Polisen.

Vy Ystad

Det mest väsentliga är att skapa trygghet för allmänheten. Lokalt brottsförebyggande polisarbete inom närpolisområdena är basen i polisverksamheten Skåne. Brottsförebyggande insatser ska vara planerade och genomföras med uthållighet. De ska dokumenteras, vara evidensbaserade och kvalitetssäkras.

Med utgångspunkt från genomförda trygghetsmätningar, och kriminalunderrättelsetjänstens omvärldsanalys avseende utsatthet och problembild, görs riktade insatser i berörda kommuner och stadsdelar i Skåne. Grundproblemen i de utsatta områdena löses inte med enbart utökad polisiär närvaro utan arbetet måste ske i samverkan med andra aktörer såsom kommuner och andra samhällsaktörer.

Särskilda händelser i Skåne
Varje år genomförs såväl icke planlagda som planlagda särskilda händelser. De planlagda särskilda händelserna består oftast av allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar i form av opinionsyttringar och idrottsevenemang. Arbetet med allmänna sammankomster ska prioriteras framför offentliga tillställningar.

Övergripande prioriterade mål
Under 2014 kommer myndigheten framför allt att fokusera på integritetskränkande brott, som direkt eller indirekt drabbar enskilda personer. De övergripande prioriterade verksamhetsområdena för 2014 är: våld i offentlig miljö, brott i nära relationer, inbrottsstöld i bostad, mängdbrott, trafikbrott samt hög servicenivå.

En effektiv utredningsverksamhet, en fortsatt samverkan med kommunerna och ett säkerställande av att bevispersoner medverkar genom hela rättsprocessen ska bidra till en god utveckling av verksamheten.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden