Fortsatt fokus på migrantsituationen

Migrantsituationen ställer fortsatt höga krav på polisen. Den särskilda händelsen ”Alma” som polisen haft sedan i höstas övergår nu till ordinarie polisverksamhet. Arbetet kopplat till migranter har blivit en del av den nya vardagen.

Under hösten 2015, då antalet människor som sökte sig till Sverige ökade i snabb takt, startade polisen den nationella särskilda händelsen Alma. Arbetssättet med en särskild händelse är till för att förenkla arbetet vid extraordinära händelser. Polisens arbetsuppgifter kopplat till migrantsituationen, däribland gränskontroller, kommer att fortsätta under lång tid och därför läggs nu arbetet in i myndighetens vanliga planering och arbetsledning. 

Det som vi initialt bedömde som en extraordinär situation har blivit vår nya verklighet. Att den särskilda händelsen nu avslutas gör inte att vi ser mindre allvarligt på det här, säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen.

Gränspolisen utökas
För att möta upp resursbehovet har medarbetare flyttas till polisregioner som behövt förstärkning, främst till syd. Gränskontrollen vid Öresundsbron är ett exempel där medarbetare från hela landet deltagit. Förstärkningar till syd med poliser från andra delar av landet fortsätter ytterligare en tid. Men regionen håller även på att rekrytera ny personal, bland annat passkontrollanter. Gränspolissektionen i syd beräknas bli nästan dubbelt så stor jämfört med idag. 

Det finns inget som tyder på en avmattning av migrationsströmmarna under en överskådlig framtid. Det finns heller inget som talar för att trycket på de nordeuropeiska länderna kommer att avta, säger Patrik Engström.

Migrantsituationen påverkar polisens arbete på flera sätt. De mest tidskrävande arbetsuppgifterna just nu är kopplat till gränskontroller och ordningshållning kring asylboenden. På längre sikt, i takt med att Migrationsverket fattar beslut om avvisningar kommer kravet på polisen att verkställa dessa att öka. Polisen kommer även att behöva utföra fler inre utlänningskontroller. 

Krävs mer personal
På grund av migrantsituationen, men också det ökade terrorhotet har rikspolischefen Dan Eliasson i en skrivelse till regeringen i början av året meddelat att polisen behöver ökade resurser. Polismyndigheten anser att det krävs ytterligare mellan 1 500- 25 00 poliser och 1 000- 1 600 civilanställda fram till år 2020.

Hur mycket kraven på polisen hittills har ökat genom migrantsituationen är svårt att belägga genom att enbart titta på polisens traditionella verksamhetsstatistik. Framför allt när det gäller ordningshållning vid asylboenden.
 
Geografiskt avstånd till boendet, språkförbistring och behov av tolkar gör till exempel att varje ärende generellt sett tar längre tid att hantera, säger Stefan Hector, nationell kommenderingschef för Alma. 

Ska behålla lägesbilden
Under arbetet med Alma skapades en särskild relationskod, R291, i polisens ärendehanteringssystem Storm. Syftet var att tillsammans med flera andra underlag skapa en lägesbild under insatsen. Polisen har beslutat att fortsätta använda sig av relationskoden för att behålla lägesbilden. 

Att enbart titta på antalet händelser som kodats på ett visst sätt ger dock inte en rättvisande bild av läget. Det finns ett flertal felkällor förknippat med materialet. Ett komplicerat mord som tar stora polisresurser i anspråk under lång tid kan exempelvis räknas som en händelse, precis som en enkel fordonskontroll som är över på några minuter, säger Stefan Hector.  
 

En särskild bearbetning av materialet i Storm och av brottsanmälningar som kan kopplats till den särskilda händelsen Alma har gjorts för att få bort en del uppenbara felkällor. Granskningen gjordes manuellt och under en begränsad tid. Läs mer om det här.

 

Händelserapporter

Antalet händelserapporter, HR, kopplade till relationskod 291 under perioden 16 oktober 2015 till 17 februari 2016. Totalt 5645 HR.

  • Från 16 oktober 2015 – 552 HR
  • November – 1811 HR
  • December – 1409 HR
  • Januari – 1315 HR
  • Fram till 17 februari 2016 – 558 HR

Totalt antal HR med prio 1-4 under motsvarande period var 556 439.

Relationskoder bygger på att operatören på ledningscentralen eller avrapporterande polispatrull bedömer att ärendet rör en viss relationskod för att ärendet ska kodas. Under hög arbetsbelastning och av bristande initial kunskap kan osäkerheten i statistiken kring relationskoder vara stor.

Sammanfattning av gränspolisarbetet i "Alma"

Nyhet från

Polisen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden