Välkommen till medborgardialoger

Polisen tillsammans med region Gotland och Länsstyrelsen kommer vid sju tillfällen under våren att möta medborgare för att prata trygghetsfrågor.

Den 1 januari 2015 gick polisen från 21 myndigheter till 1. Det medförde bland annat ett nytt sätt att styra verksamheten.

- Tidigare kom styrningen från riksdag och regering och föll ner. De målen sammanföll inte alltid med det som vi lokalt kunde tycka att vi borde fokusera på. Nu har man vänt på kuttingen och det väger tungt vad medborgare, samverkansparter och medarbetare tycker och upplever, berättar Conny Johansson, kommunpolis.

Den nya styrmodellen bygger på att samla in vad medborgarna upplever för problem kring tryggheten genom så kallade medborgardialoger. Till det läggs sedan bilden som medarbetarna berättar i medarbetardialoger. Det läggs slutligen ihop med samverkansparternas lägesbilder.

- På det här sättet kommer vi få en rätt heltäckande bild av vad problemen är, skapade av de som bor och verkar här, berättar Conny Johansson

Polisen kan inte göra allt
När alla dialoger är genomförda kommer en orsaksanalys att göras. Det är för att kunna hitta den bakomliggande orsaken till att det är ett problem och arbeta mot det.

- I dialogerna kan problem komma fram som inte är polisens att lösa i första hand, utan kanske en fråga för regionen. För att kunna möta de problemen gör vi medborgardialogerna tillsammans med regionen och Länsstyrelsen, berättar Håkan Larsson, kommunpolis.

Den lägesbild som kommer fram och analysen av den kommer sedan medarbetarna att använda när de tar fram hur vi bäst arbetar för att komma tillrätta med de olika problemen.

- Som polis blir man duktig på vad som är lokala problem och därför är det mycket tillfredställande att få arbeta på det här sättet, avslutar Conny och Håkan.

Välkommen till
Fårösund tisdagen den 16 februari klockan 17.00-20.00
Visby lördagen den 27 februari klockan 12.00-16.00
Hemse fredagen den 4 mars klockan 12.00-16.00
Roma onsdagen den 9 mars klockan 17.00-20.00
Visby lördagen den 26 mars klockan 12.00-16.00
Klintehamn onsdagen den 30 mars klockan 17.00-20.00
Slite tisdagen den 5 april klockan 17.00-20.00

Nyhet från

Gotland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden