Medborgarlöften i Åre kommun

I mitten av februari 2016 presenterades de lokala medborgarlöften som polisen i lokalpolisområde Jämtland/Härjedalen och Åre kommun tillsammans utarbetat. Löftena har sin grund i de synpunkter som medborgarna i Åre kommun fört fram.

Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som finns mellan kommun och polis. Det nya är att medborgar- och medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas tillvara för att göra den lokala problembilden tydligare.

Under hösten 2015 har polis och kommun genomfört medborgardialoger i Åre kommun och medborgarna har också haft möjlighet att besvara en enkät som placerats ut på flera platser i området. Resultatet visar att de frågor som fått mest fokus är trafiksituationen i kommunen, trygghetsskapande åtgärder på offentliga platser samt ungas alkohol- och droganvändande. 

- Vi har sedan många år en väl utvecklad samverkan med Åre kommun men det som är nytt nu är att vi utformar löften till medborgarna. Löften som de också har kunnat vara med och påverka genom att ge sin bild av vad som upplevs som problem i lokalsamhället, säger Eva Helin, chef lokalpolisområde Jämtland/Härjedalen.

Medborgarlöfte för 2016 mellan lokalpolisområde Jämtland/Härjedalen och Åre kommun (pdf, öppnas i nytt fönster)

Samverkansöverenskommelse 2016 mellan lokalpolisområde Jämtland/Härjedalen och Åre kommun (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Vad är medborgarlöften?

Från och med den 1 januari 2015 har vi i Sverige en nationell polismyndighet. Medborgarlöften är en del av den nya styrningen av polisen, där den lokala problembilden ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med lokalt.
 
Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkan mellan kommun och polis. Det är konkreta aktiviteter som kommunen och polisen tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Men även andra aktörer behövs, t.ex. brottsofferjourer, kvinnojourer, fastighetsägare, näringslivet och idrottsrörelsen och frivilliga organisationer.
 
Samverkan ska utgå ifrån en lokal problembild och det är därför viktigt att gemensamt kartlägga området och enas kring problembilden. Problembilden bygger på kunskap från anställda inom polisen och kommun samt medborgarnas synpunkter, trygghetsundersökningar och lokal statistik. Sammantaget skapar det ett bra underlag för en konkret problembild. Beslut om vilka prioriteringar som görs ska tydligt utgå från ett medborgarperspektiv.


 

Nyhet från

Jämtland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden