Medborgarlöften i Jönköpings kommun

Lokalpolisområde södra Vätterbygden och Jönköpings kommun lovar att de under 2016 ska skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar och att aktivt arbeta med trafiksäkerhet i anslutning till skol- och fritidsmiljöer.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson och lokalpolisområdeschefen Fredrik Lindfors undertecknar medborgarlöftena för Jönköpings kommun. 
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson och lokalpolisområdechef Fredrik Lindfors skriver under medborgarlöften för 2016.

Droger, ungdomar och trafik är några av de områden som medborgare tycker att polis och kommun ska arbeta med för
att öka tryggheten i samhället. Nu har polis och kommun tagit fram medborgarlöften där de gemensamt lovar att genomföra ett antal aktiviteter för att öka tryggheten inom dessa områden.

  - Jag är glad över att vi har tagit fram medborgarlöften som speglar medborgarnas önskemål om hur vi tillsammans ska arbeta med att öka tryggheten i samhället. Dialogen med
medborgarna är viktig. Det är ett sätt för polisen och kommunen att komma närmare medborgarna och vara mer tillgängliga i vårt brottsförebyggande arbete, säger Fredrik Lindfors, lokalpolisområdeschef för södra Vätterbygden.

Under våren och sommaren 2015 genomfördes medborgardialoger där Jönköpings kommun och polisen pratade med medborgarna om lokala problem och trygghet. Dialogerna ligger till grund för de medborgarlöften som nu tagits fram av kommun och polis.

Här är de medborgarlöften och aktiviteter som undertecknats av lokalpolisområde södra Vätterbygden och Jönköpings kommun. Medborgarlöftena gäller under 2016.

Medborgarlöften i Jönköpings kommun

Polisen och kommunen formulerar följande gemensamma medborgarlöften:

  • Skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
  • Aktivt trafiksäkerhetsarbete i anslutning till skol- och fritidsmiljöer.

Det ska åstadkommas genom bland annat följande aktiviteter:

  • Fotpatrullering alla fredagar, lördagar och andra helgkvällar i centrala Jönköping under 2016 och kontinuerlig närvaro av områdespoliser i de olika stadsdelarna. 
  • Fortsätta att utveckla arbetssätt med Sociala Insatsgrupper, vilket innebär särskilda och specifika insatser för individer med kriminellt beteende.
  • Arrangera fritids- och kulturaktiviteter för flickor och pojkar samt bedriva uppsökande verksamhet bland barn och ungdomar.
  • Sänka medelhastigheten på utvalda vägsträckor, som väljs ut efter olycksstatistik eller särskilt utsatthet med anledning av skolväg.
  • Fortsatt hastighetsöversyn på kommunalt vägnät samt beteendepåverkande information och utbildning.

Uppföljning


Löftena kommer att följas upp tertialsvis och presenteras via polisen.se.

Våra gemensamma medborgarlöften undertecknades den 21 januari 2016. De utgör en bilaga till den samverkansöverenskommelse som sedan tidigare finns mellan polisen och Jönköpings kommun.

Medborgarlöften i Jönköpings kommun 2016

Vad är ett medborgarlöfte?
Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkansöverenskommelser mellan kommun och polis och ska vara en integrerad del av Polismyndighetens nya styrmodell och kommunens arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor. Medborgarlöften handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. De beskriver vad polisen, kommunen och andra samverkansaktörer lovar att åstadkomma tillsammans. Medborgarlöften fokuserar också på sådant som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra och har bland annat tagits fram i dialog med medborgare och medarbetare.


 

Nyhet från

Jönköpings län

112 vid larm
114 14 övriga ärenden