Medborgarlöften i Tranås kommun

Polisen och Tranås kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka upptäckten av narkotikabruk hos unga och för en säkrare trafikmiljö på Storgatan i Tranås.

Medborgarlöften skrivs under i Tranås kommunhus av av polisen och kommunen.Narkotikabruk bland unga och trafikmiljön på Storgatan är några av de områden som medborgare tycker att polis och kommun ska arbeta med för att öka tryggheten i samhället. Nu formulerar Polisen medborgarlöften tillsammans med Tranås kommun där de gemensamt lovar att genomföra ett antal aktiviteter under 2016 för att öka tryggheten inom dessa områden.

- Vi har idag tecknat medborgarlöften och ska nu tillsammans arbeta mot de problem som medborgare, polis och kommun har sett i Tranås, säger Christian Winkler, lokalpolisområdeschef Höglandet.

Under våren och hösten 2015 genomfördes medborgardialoger där kommunen och polisen pratade med medborgarna om lokala problem och trygghet. Dialogerna ligger till grund för de medborgarlöften som nu tagits fram av respektive kommun och polis.

Här är de medborgarlöften och aktiviteter som undertecknats av lokalpolisområde Höglandet och Tranås kommun. Medborgarlöftena gäller ett år från och med undertecknandet.

Medborgarlöften i Tranås kommun 2016

Polisen och kommunen formulerar följande gemensamma medborgarlöften:

  • Att öka upptäckten av narkotikabruk hos unga, i åldern 21 år och yngre.
  • Att  arbeta för en säkrare trafikmiljö på Storgatan i Tranås genom ett förändrat trafikbeteende bland cyklister.

Det ska åstadkommas genom bland annat följande aktiviteter:

  • Att identifiera ungdomar i åldern 21 år och yngre som brukar narkotika.
  • Genomföra minst tio riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott bland unga.
  • Genomföra minst tio riktade kontroller på Storgatan i Tranås mot beteendebrott på cykel.
  • Genomföra en informationsinsats gällande trafiksäkerheten på Storgatan.
  • Trafiksäkerhetsdag för alla elever i årskurs åtta.
  • Återkommande samverkansmöten mellan kommunen och polisen gällande narkotikasituatioen.

Uppföljning

Löftena kommer att följas upp tertialsvis och du kan följa arbetet via polisen.se.

Vad är ett medborgarlöfte?

Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkansöverenskommelser mellan kommun och polis och ska vara en integrerad del av Polismyndighetens nya styrmodell och kommunens arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor. Medborgarlöften handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. De beskriver vad polisen, kommunen och andra samverkansaktörer lovar att åstadkomma tillsammans.

Medborgarlöften fokuserar också på sådant som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra och har bland annat tagits fram i dialog med medborgare och medarbetare.


 

Nyhet från

Jönköpings län

112 vid larm
114 14 övriga ärenden