Idag undertecknades medborgarlöften i Överkalix

Polisen har tillsammans med Överkalix kommun nu tagit fram medborgarlöften för 2016. Här kan du läsa vilka löftena till medborgarna i Överkalix är.

Medborgarlöften undertecknade i Överkalix

Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som tidigare funnits mellan kommun och polis. Det nya är att medborgar- och medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas tillvara för att göra den lokala problembilden tydligare.

När löftena tas fram ska medborgarna lokalt involveras och löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

För att få in medborgarnas synpunkter på vad som medborgarlöften bör handla om har BRÅ-gruppen haft en enkät på kommunens hemsida. Kommunfullmäktiges ledamöter och personer som polisen har träffat har också haft möjlighet att ge sina synpunkter på vad som skall prioriteras.

Utifrån medborgardialog, medarbetardialog och lokala BRÅ-möten så har medborgarlöften och aktiviteter tagits för 2016.

Medborgarlöften

Polisen i Östra Norrbotten lovar att tillsammans med Överkalix kommun under perioden 20160101–20161231 arbeta brottsförebyggande genom att:

1. Arbeta mot narkotika

 • En kartläggning av drogsituationen i Överkalix kommun ska göras av Polisen under första halvåret 2016. Överkalix kommun genomför via BRÅ gruppen en enkätundersökning omfattande ungdomar från årskurs 7 till gymnasiet årskurs 3 samt en undersökning bland unga vuxna upp till 21 år. Efter kartläggningen ska en gemensam handlingsplan tas fram av polis och kommun.
 • Polis och kommun ska tillsammans utbilda krögare i att upptäcka drogtecken samt fortsatt arbeta för att upprätthålla ett gemensamt synsätt gällande berusningsnivå på krogen. En utbildning med ortens krögare ska hållas under året.
 • Polis och kommun ska tillsammans utbilda kommunal personal som jobbar med ungdomar i att upptäcka drogtecken och symptom.
 • ”Tillsammans mot nätdroger”. Ett pilotprojekt i samverkan med Länsstyrelsen, Tullen, Polisen, transportföretagen, ICA och Konsum med målsättning att försvåra tillgången av nätdroger. Polisen utbildar personal som samverkar i projektet.

2. Polisens tillgänglighet ska öka

 • Möten mellan Polis och kommunrepresentanter ska planeras in minst en gång varannan månad.
 • Polis och kommun ska vid minst två tillfällen utöva gemensam tillsyn på ortens utskänkningsställen
 • Polisen ska tillsammans med skola, hälsocentral och kommun (BRÅ-gruppen) planera in minst en aktivitetsdag gällande aktuella frågor för föräldrar och ungdomar.
 • Polisen ska planera för att ha fysisk närvaro en helg var tredje vecka i Överkalix under icke huvudsemesterperiod.
 • Polis lovar att regelbundet utföra insatser för att upprätthålla trygghet i samhället. Dessa insatser kan ske genom fotpatrullering samt besök hos ortens företagare, på skola, asylboenden och ungdomsgård m.fl.
 • Polis och kommun ska vid minst ett tillfälle tillsammans genomföra trygghetsvandringar.

3. Öka den polisiära närvaron och genomföra insatser mot trafikbrott

Polisen ska öka sin närvaro i kommunen och utföra insatser mot trafikbrott genom att:

 • Genomföra minst två planerade insatser inriktade mot trafikbrott under icke huvudsemester period.
 • Genomföra minst en trafikinsats inriktad mot trafikbrott under sommaren.
 • Kommun och polis ska i en gemensam annonsering (lokalt annonsblad) ge råd och tydliggöra vilka regler som gäller för fotgängare, cyklister och bilburna.

Utöver ovan planerade insatser forsätter det pågående förebyggande arbetet i Överkalix enligt en tidigare fastställd planering med årliga insatser. I det förebyggande arbetet mot narkotika användning är allt förebyggande arbete mot alkohol- och tobaksanvändning av stor betydelse. De ungdomar som avstår tobak och alkohol kommer betydligt mer sällan i kontakt med narkotika. Arbetet sker via BRÅ- gruppen med information och opinion – som en grund i det förebyggande arbetet. (Kommunen/Skola/Polisen/Hälsocentralen)

 • Skolan arbetar med ANDT-policy, som ger skolans elever och personal vägledning hur man skall förehålla sig till alkohol, tobak, narkotika och doping. Ger tydliga riktlinjer vid upptäckt och ingripande mot alla former av missbruk. (Kommunen)
 • Använda kontraktsmetod i skolan – ”Tobaksfri Duo”. Eleverna i åk 6 informeras om tobakens skadeverkningar kombinerat med övningar och aktiviteter. Kontrakt upprättas och skrivs under, vilket årligen följs upp. De som skrivit kontraktet erhåller ett medlemskort som ger förmåner i lokala butiker. (Kommun/Landsting)
 • Kampanjen ”Varannan vatten” vill minska berusningsdrickande under sommaren och skall bidra att man dricker mindre alkohol. (Kommunen)
 • ”Tänk Om”, en kampanj riktad till föräldrar med fokus på langning. Utskick av folder och brev till alla vårdnadshavare med barn i åldern 12-17 år. (BRÅ gruppen)

Nyhet från

Norrbotten

112 vid larm
114 14 övriga ärenden