Medborgarlöfte för ett tryggare Östhammar

Östhammars kommun och polisen undertecknade idag ett medborgarlöfte. Löftet handlar om att aktivt verka för att höja medborgarnas upplevda trygghet i kommunen.

Undertecknande av medborgarlöte i Östhammar.
Lokalpolisområdeschef Niklas Hållkvist och kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg undertecknar medborgarlöftet.


Till grund för medborgarlöftet ligger en lokal lägesbild och de medborgardialoger som har genomförts under hösten. Löftet är ett led i polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

- Östhammar är idag en av de tryggaste kommunerna i Uppsala län och jag hoppas att det nya arbetssättet med mer delaktighet från kommunens medborgare ska leda till ett än mer tryggare Östhammar. Jag tror och hoppas att vi och medborgarna kan komma varandra närmare. Vi är i stort behov av ett samarbete med kommun, organisationer, föreningar, näringsliv, och medborgarna, för att lyckas i det brottsförebyggande arbetet, säger Niklas Hållkvist, lokalpolisområdeschef i Norduppland.


- I Östhammars kommun har vi en lång tradition och erfarenhet av att samarbeta med polisen. Vårt gemensamma arbete har gett goda resultat och en stor, upplevd trygghet i kommunen. Nu arbetar vi vidare genom att vi gemensamt tecknar ett medborgarlöfte, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C).

Östhammars medborgarlöfte
Polisen och Östhammars kommun avger att arbeta för att det ska genomföras gemensamma trygghetsvandringar i Alunda och Österbybruk med företrädare från kommunen, polisen och andra berörda.

Kommunen och polisens gemensamma målsättning är att aktivt verka för att höja medborgarnas upplevda trygghet i Östhammars kommun.

Detta ska gemensamt åstadkommas bland annat genom följande aktiviteter:

  • Genomföra gemensamma trygghetsvandringar med representanter från kommun, polis och andra berörda.
  • Trygghetsvandringarna ska göras i Alunda och Österbybruk. Syftet är att identifiera platser som upplevs som otrygga samt föreslå åtgärder för att minska otryggheten på dessa platser.
  • På de platser som identifieras som otrygga ska den polisiära övervakningen öka.
  • Upplevda otrygghets faktorer ska åtgärdas av kommunen. Ex. röja buskage och förbättra belysning.
  • Klotter på kommunens fastigheter ska saneras omgående. Övrig skadegörelse på kommunens fastigheter ska åtgärdas skyndsamt.
  • Platser som kan vara farliga ur trafiksäkerhetssynpunkt ska identifieras och väghållaren ska underrättas. Ansvarig för underrättelsen blir kommunen.

Övrigt
I händelse av en utökad flyktingsström som innebär nya etableringar av boen-den kan det göras en omprövning av medborgarlöftet och på vilka orter som det ska genomföras trygghetsvandringar.

Vad är ett medborgarlöfte?
Medborgarlöften är en del av den nya styrningen av polisen. Det innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med lokalt.

Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som funnits tidigare mellan kommun och polis. Det nya är att medborgar- och medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas tillvara för att göra den lokala problembilden tydligare.

Medborgarlöften handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommer överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Nyhet från

Polisen Uppsala län

112 vid larm
114 14 övriga ärenden