Medborgarlöften: Polisen och kommunen lyssnar på invånarna

Polisen och kommunen vill lyssna mer aktivt på invånarna för att tillsammans förebygga de problem som skapar otrygghet i lokalsamhället. Vad tycker du kan göras för att öka tryggheten i Umeå kommun?

Medborgardialoger i Umeå kommun

Under 2016 genomför polisen och kommunen medborgardialoger för att lyssna till invånarnas röster kring tryggheten i samhället. Ta chansen att komma och berätta hur du upplever tryggheten i Umeå kommun. Du får även möjlighet att ställa frågor till representanter för polis och kommun. Här nedan ser du aktuella tider och platser.

Tider och platser

Lördag den 27 februari, 12.00-15.00, Coop Forum
Lördag den 12 mars, 12.00-15.00, Ica Maxi
Lördag den 2 april, 12.00-15.00, Ikea
Lördag den 16 april, 12.00-15.00, Centrum

Medborgarlöften

Medborgarlöften syftar ytterst till att öka tryggheten och minska brottsligheten, som en del av styrningen av den nya Polismyndigheten. Denna arbetsmodell innebär en fördjupad samverkan mellan polis och kommun. Varje år ska man tillsammans lyssna på invånarna och ta reda på vad de upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra.

Utifrån den problembild som framkommer formas konkreta aktiviteter – medborgarlöften – som polisen och kommunen tillsammans lovar att genomföra för att öka tryggheten och minska brottsligheten i lokalsamhället. Ibland behöver även andra aktörer medverka i arbetet. Det kan till exempel vara brottsofferjourer, kvinnojourer, fastighetsägare, näringslivet, idrottsrörelsen och frivilligorganisationer som på ett eller annat sätt berörs.

Utveckling av samverkansöverenskommelsen

Arbetet med medborgarlöften är en möjlighet för polisen och kommunen att fördjupa sin samverkan för ett tryggt samhälle. Redan i dag finns en samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis. Genom medborgarlöften har detta goda arbete möjlighet att stärkas ytterligare.

Löpande återkoppling

Under året kommer vi löpande att redovisa status för att visa hur arbetet fortlöper och vilka resultat som uppnås. Samtidigt ska dialogen hållas levande genom återkommande forum där polisen och kommunen lyssnar till medborgarnas röster kring tryggheten i samhället.

Nyhet från

Västerbotten

112 vid larm
114 14 övriga ärenden