Fortsatt samverkan kring migrantsituationen

Efter 165 dygn avslutar polisen den särskilda händelsen Alma som kom till för att hantera det stora inflödet av migranter.

Arbetet fortsätter inom ramen för ordinarie verksamhet där polisen framför allt arbetar med ordningshållning kring asylboenden.
− Migrantsituationen är en fråga för hela samhället. Polisen har ett tätt samarbete med andra myndigheter, länsstyrelser, kommuner frivilligorganisationer och privata aktörer. Det är viktigt att vi fortsätter med det, säger Emelie Kullmyr, kommenderingschef för Alma i polisregion Väst.

Polisen i region Väst har initierat ett utvecklat samverkansarbete med länsstyrelserna och kommunerna i Västra Götaland och Halland samt Migrationsverket för att hantera gemensamma frågor till följd av migrantströmmarna. Främst handlar det om situationen på boendena och ensamkommande barn.
− Vi kommer att ta fram en åtgärdsplan som grundas på en gemensam lägesbild och en noggrann analys av de problem vi identifierar. Alla aktörer har olika uppdrag men vi behöver samordna våra åtgärder och i vissa fall agera gemensamt, t ex när det gäller utbildning och regler och rutiner, säger Emelie Kullmyr.


Förändrat fokus
För polisregion Väst har inflödet av migranter främst koncentreras till Göteborg via Tysklandsfärjan från Kiel och via tåg från södra Sverige. I höstas var polisens fokus att möjliggöra att migranterna kunde använda sig av sin rättighet att söka asyl, upprätthålla ordning och säkerhet vid ankomstplatserna, beivra brott med särskilt fokus på människohandel samt att genomföra inre utlänningskontroller. I takt med att inflödet har minskat har polisens fokus skiftat främst till ordningshållning kring asylboenden runt om i regionen. Region Väst bistår även med resurser till gränskontrollerna i Malmö.

Fakta

Händelserapporter med relationskod 291

Sedan oktober 2015 har 606 händelserapporter upprättats i polisregion Väst kopplade till den särskilda händelsen Alma. 

Händelserapporter R291 i polisregion Väst 151016-160217

Polisområde Händelserapporter R291
Fyrbodal 97
Storgöteborg 171
Halland 119
Skaraborg 140
Älvsborg 79
Totalt 606

Brottsanmälningar
Sedan oktober 2015 har 505 brottsanmälningar upprättats i polisregion Väst kopplade till den särskilda händelsen Alma. De vanligaste brottsrubriceringarna är misshandel (166 stycken), olaga hot (46 stycken) och skadegörelse (31 stycken). En klar majoritet av anmälningarna avser brott på asylboenden (402 stycken).

Anmälningar om brott på asylboenden inom polisregion Västs
ansvarsområde 151005-160215
Polisområde Brott på boenden totalt Brott mellan migranter Brott av migranter Brott mot migranter Brott mot boenden
Fyrbodal 58 31 16 4 1
Storgöteborg 52 24 13 2 5
Halland 106 78 18 4 4
Skaraborg 111 71 26 7 4
Älvsborg 62 36 20 3 2
Totalt 402 240 93 20 16

Exklusive försvunna personer.
23 anmälningar gäller övriga brott på asylboenden.

Läs mer om polisens arbete nationellt med migrantsituationen och om statistiken

Nyhet från

Västra Götaland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden