Fakta om inre utlänningskontroller

Fakta med anledning av debatten om Polisens inre utlänningskontroller.

Polisens kontroller

Inre utlänningskontroller får aldrig ske enbart på grund av en persons utseende, språk eller namn. En inre utlänningskontroll förutsätter en grundad anledning och objektiva omständigheter, till exempel spaningsuppgifter, den enskilde polismannens iakttagelser eller annan tillförlitlig information. Kontroll får även ske i samband med frihetsberövande, brottsutredning eller trafikkontroll. Det gäller också när personer gör sig skyldiga till ett ordningsbrott.

Polisens uppdrag

Polisen följer de lagar riksdagen stiftat, de förordningar regeringen utfärdat och de regleringsbrev justitiedepartementet beslutat. I regleringsbrevet för 2013 har justitiedepartementet gett Polisen i uppdrag att effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut.

Polisens roll

Varje beslut om utvisning eller avvisning har föregåtts av en individuell bedömning, i de flesta fall av Migrationsverket med möjlighet att överklaga till en migrationsdomstol. Polisen verkställer utvisning- eller avvisningsbeslut när personer inte lämnar Sverige frivilligt. Sådana åtgärder sker med hänsyn till lagen och den enskilde individens rättigheter.

REVA-projektet

Projektet REVA (Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete) påbörjades 2009 och syftar till att öka rättssäkerhet och effektivisera handläggningen av ärenden. Det innebär att processerna i själva handläggningen ses över, men har ingen direkt koppling till den yttre verksamheten och de kontroller som utförs. REVA innebär inte att polisen har fått några utökade befogenheter. I projektet ingår förutom Polisen också Migrationsverket och Kriminalvården.

Rikskriminalpolisen

 

Nyhet från

Rikspolisstyrelsen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden