Resor inom Schengen

Sverige och de övriga nordiska länderna ingår sedan 2001 i Schengensamarbetet. Det innebär att personkontrollen vid gränser har upphört i de länder som är med i samarbetet, medan den har förstärkts mot andra länder.

Polisen har det övergripande ansvaret för gränskontrollen. Syftet är bland annat att motverka illegal invandring och gränsöverskridande brottslighet.

Polisen utför också inre utlänningskontroll, det vill säga kontrollerar att de utlänningar som befinner sig i landet gör det legalt.

Länder som deltar fullt ut i Schengensamarbetet

Belgien Litauen Tjeckien
Danmark Luxemburg Tyskland
Estland Malta Slovakien
Finland Nederländerna Slovenien
Frankrike Polen Ungern
Grekland Portugal Österrike
Italien Spanien
Lettland Sverige

 

Även Island, Norge och Schweiz ingår genom ett särskilt avtal i Schengenområdet trots att de inte är EU-länder.

EU-länder som inte är med i Schengen

För resa till Irland, Storbritannien, Cypern, Kroatien, Bulgarien och Rumänien som är medlemmar i EU men inte i Schengen-samarbetet gäller att svenskt pass ska medföras vid utresa från Sverige. Kontakta ländernas ambassader för information om vilka resehandlingar som krävs för att resa in till respektive land.

Uppgift om medborgarskap

Personer som befinner sig i vissa länder som är med i Schengensamarbetet ska kunna styrka sitt medborgarskap. Uppgifter om medborgarskap finns bara i passet och det nationella id-kortet. Därför rekommenderar Polisen att svenska medborgare har någon av dessa resehandlingar med sig under vistelsen i ett Schengenland.

Gränskontroll av inre och yttre gräns

Med inre gräns menas medlemsländernas gemensamma landgränser, flygplatser och hamnar med förbindelser till och från medlemsländerna. Med yttre gräns menas medlemsländernas övriga landgränser, flygplatser och hamnar.

Det beror alltså på var en person kommer från, respektive ska resa till, om personen ifråga passerar en yttre eller inre gräns. Om en resenär anländer till Sverige från ett land som ligger utanför Schengenområdet passerar han eller hon en yttre gräns. Om resenären anländer från ett land som är anslutet till Schengensamarbetet passerar han eller hon en inre gräns.

Kontroll vid inre gräns

Schengensamarbetet innebär att personkontrollerna vid de inre gränserna har upphört. Resor inom Schengenområdet är närmast att jämställas med inrikesresor. Detta kompenseras bland annat med att medlemsländerna noggrant kontrollerar sina yttre gränser. Polisen har det huvudsakliga ansvaret för kontrollverksamheten. Kustbevakningen medverkar vid passkontroller till sjöss.

Kontroll vid yttre gräns

De yttre gränserna får bara passeras vid särskilda gränskontroller under bestämda öppettider. Vid de yttre gränserna genomförs kontroller, både vid in- och utresa.

Följande kontrolleras:

  • Att den inresande har de handlingar som krävs och uppfyller övriga villkor för inresa i Schengenområdet. För ytterligare information kontakta polisen.
  • Att den inresande inte förväntas ägna sig åt brottslig verksamhet.
  • Att den inresande inte är ett hot mot allmän ordning och säkerhet.

Ett viktigt led i informationsutbytet mellan länderna är datasystemet Schengen Information System, SIS. Där finns uppgifter bland annat om personer som har förbjudits att vistas inom Schengenområdet och om personer, fordon eller föremål som är efterlysta.

Att röra sig inom Schengenområdet

För såväl medborgare i Schengenstaterna som övriga medborgare gäller att de, när de väl lagligen är inne på Schengenstaternas territorium, fritt kan röra sig inom Schengenområdet. Övriga medborgare får uppehålla sig i Schengenområdet i högst tre månader. En person som är skyldig att ha visum får i de flesta fall röra sig fritt inom Schengenområdet under visumets giltighetstid.

Det finns två sorters visum:

  1. Schengengemensamt visum som gäller inom hela Schengenområdet.
  2. Territoriellt begränsad (nationellt) visum som bara gäller i det utfärdande landet eller några av länderna inom Schengensamarbetet.

Rörlig gränsbevakning

Schengenstaterna bevakar även de yttre gränserna med rörlig kontroll, främst genom sjöbevakning. Syftet är att se till att gränspassage inte sker på andra platser än vid just gränskontroller. Detta sker för att bekämpa illegal invandring och gränsöverskridande kriminalitet.

Kustbevakningen har huvudansvaret för kontroll av den yttre gränsen till sjöss och ansvarar för kontrollen av sjötrafik.

Båtar

Gränskontroll av fritidsbåtar

Om en kontroll ska göras eller inte beror på vilket land fartyget ska till eller varifrån det kommer. Personer ombord på ett fritidsfartyg som reser direkt in från eller ut till en Schengenstat ska inte utsättas för in- och utresekontroller och behöver därför inte anmäla sig vid ett svenskt gränsövergångsställe.

Fritidsbåtar som kommer från eller avgår till en ort utanför Schengenområdet ska gå till ett svenskt gränsövergångsställe och där lämna en förteckning enligt blanketten Fritidsbåtstrafik, In- och utresa. Det gäller alla oavsett besättningens/passagerarnas och fritidsbåtens nationalitet. Alla ombord ska ha giltiga resehandlingar.

Fritidsbåtar som kommer från en ort utanför Schengenområdet kan i undantagsfall gå till en hamn som inte är klassad som gränsövergångsställe. I dessa fall krävs ändå ett tillstånd från Polismyndigheten eller Kustbevakningen i förväg. Kravet på dokumentation är likadant som om man går till ett gränsövergångsställe.

Kontakta polismyndigheten i länet där gränsövergångsstället finns för information om vilka tider det hålls öppet. En lista på de hamnar som är gränsövergångsställen för fritidsbåtstrafik hittar du i Rikspolisstyrelsens föreskrifter om gränsövergångsställen

Anmälan

Skriv en förteckning enligt anvisningarna på blanketten Fritidsbåtstrafik, In- och utresa. Blanketten skickas i förväg per fax eller e-post till Polismyndigheten, Kustbevakningen eller lämnas senast vid ankomsten till gränsövergångsstället. Mer information om fritidsbåtstrafik, blanketter och anmälningsrutiner finns hos Kustbevakningen.

Tullkontroll

Kontrollen av gods- och varor påverkas inte av Schengensamarbetet. Det förekommer tullkontroll av trafik både inom och utom Schengenområdet. Det innebär att personer ombord på fritidsfartyg som reser direkt in från eller ut till en Schengenstat kan omfattas av tullkontroll, även om det inte förekommer någon personkontroll vid gränsen. Mer information om vilka regler som gäller för in- och utförsel av varor finns hos Tullverket.

Gränskontrollmyndigheter

Polisen har ett övergripande ansvar för gränskontrollen vad gäller personer, efterlysta föremål, gränsbevakning och för samordningen av dessa uppgifter med övriga gränskontrollmyndigheter.

Kustbevakningen har huvudansvaret för kontroll av den yttre gränsen till sjöss, men ansvarar också för kontroll av personer och varor till sjöss. Kustbevakningen medverkar även i polisens och Tullverkets mobila kontroller i de kustnära områdena.

Tullverket har huvudansvaret för gods- och varukontroll och bistår polisen i arbetet med gränskontroll.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00