Användande av offentlig plats

Enligt ordningslagen krävs det tillstånd för att använda offentlig plats inom detaljplanelagt område. Ett undantag är om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd.

Vad som kräver tillstånd

  • Uteservering
  • Försäljning (när du använder en allmän/offentlig plats vid försäljningen)
  • Placering av container eller byggsäck (kan även gälla privat mark)
  • Placering av byggnadsställning
  • Placering av skylt, bord eller scen
  • Störande buller, vissa kommuner kräver tillstånd (ansök hos polisen)
  • Insamling av pengar, OBS annan avgift. Vissa kommuner kräver tillstånd, kontakta din kommun för information.

När det gäller tillstånd för verksamhet inom vägområde utanför detaljplan och som gäller de första fem punkterna ovan krävs i stället  tillstånd enligt väglagen. Sådant tillstånd söks hos Trafikverket.

Vad som menas med offentlig plats

En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande som är upplåten för allmänheten, det vill säga en plats som ofta används. Platsen ägs ofta av kommunen. Delar av marken, till exempel en trottoar, kan ha en privat markägare. Tillstånd kan behövas även om marken är privat, till exempel kan andra människor behöva utnyttja privat mark för genomfart.

En offentlig plats kan också vara en galleria med särskilda öppettider. Platsen räknas som offentlig under dessa öppettider.

Torgförsäljning

Om en kommun tillåter torgförsäljning krävs inget tillstånd, men försäljningen kan vara begränsad till vissa tider och platser. Däremot krävs det tillstånd om kommunen inte tillåter torgförsäljning. Kommunen kan utnyttja sin vetorätt och hindra polisen från att utfärda tillstånd, för till exempel loppmarknad. Börja därför alltid med att kontrollera med kommunen vad som gäller om du vill sälja något på ett torg.

Gatuförsäljning

Om du säljer något på en gata, exempelvis blommor, krävs inget tillstånd. Om du däremot behöver markyta vid försäljningen, om du till exempel sätter ner en stor låda på gatan eller om du lägger ut en filt på gatan med saker på, behöver du tillstånd för användande av offentlig plats. Vissa kommuner har regler för vad som gäller vid gatuförsäljning. Kontrollera med kommunen vad som gäller.

Skolklasser och ungdomsrörelser

Det krävs inget tillstånd för skolklasser och ungdomsrörelser som säljer exempelvis bullar och majblommor, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt (någon timme) och i obetydlig omfattning, utan att inkräkta på någon annans tillstånd.

Din ansökan om tillstånd

I din ansökan om tillstånd måste du ange adressen för den plats du vill använda. Om du vill ställa upp något, till exempel ett bokbord, tält eller annat, ska du bifoga en kartskiss där placeringen och måtten på det som ska ställas upp tydligt framgår. Kom ihåg att ansökan måste vara undertecknad. Om du skickar ansökan via e-post måste du skanna in din undertecknade ansökan.

Blankett

Ansökan tillstånd ordningslagen

Mer om tillstånd

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00