Hedersrelaterade brott - fakta

Hedersrelaterad brottslighet är brott riktade mot någon, ofta en släkting, i syfte att förhindra att hedern skadas eller förloras.

Beskrivning av hedersrelaterade brott

Hedersrelaterad brottslighet är brott riktade mot någon, ofta en släkting, som, enligt gärningsmannens och övriga släktens eller gruppens uppfattning, riskerar att vanära eller ha vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens heder. Detta i syfte att förhindra att hedern skadas eller förloras, alternativt att reparera eller återställa den skadade eller förlorade hedern.

Hedersrelaterade brott kan exempelvis bestå av frihetsberövande, tvång, äktenskapstvång, vilseledande, hot, ofredande, misshandel, skyddande av brottsling, övergrepp i rättssak, mord eller mordförsök. De kan även utgöras av ett vardagsförtryck där kontroll, kränkningar och inskränkningar i rörelsefriheten drabbar den utsatta.

Familjens heder ett motiv

Handlingen riktas vanligtvis mot en familjemedlem som anses ha vanärat eller riskerar att vanära familjens heder. De flesta som utsätts för dessa brott är flickor eller kvinnor i åldrarna 15–25 år. Även pojkar och män är utsatta.

Ofta är det flera personer i släkten som ligger bakom brottet. Motivet är att återställa familjens heder.

Med heder menas i det här fallet det värde och anseende en person eller en familj har i andras ögon. Hedersbegreppet är starkt kopplat till kvinnans sexualitet och förenat med en stark kyskhetsnorm. Förlorad heder kan förstöra familjens anseende och sociala kontakter inom den egna etniska gruppen.

Patriarkalt, hierarkiskt och konservativt tänkande

Hederskultur har ett kollektivistiskt, patriarkalt, hierarkiskt, konservativt och heteronormativt tänkande som har djupare rötter än både islam och kristendomen. Detta innebär att männen i familjen ofta har större makt än kvinnorna, att de äldre bestämmer över de yngre samt att man strävar efter att hålla fast vid traditioner och värderingar. Fenomenet finns i flera olika grupper, såväl religiösa som etniska.

Söner har generellt betydligt större frihet än döttrar. En dotter måste ofta underordna sig släktens, pappans och brödernas krav.

Både flickor och pojkar drabbas

Det finns fortfarande kvar en föreställning om att hedersrelaterat våld och förtryck drabbar endast flickor och kvinnor, men även pojkar och män drabbas.

Ibland räcker det med bara ett rykte om att flickan eller pojken inte följer kollektivets regler för att de ska anses ha vanärat familjen. Andra exempel är att ha en pojkvän eller flickvän som inte accepteras av familjen. Flickor kan också drabbas efter att ha förlorat sin oskuld.

Pojkarna är ofta friare än flickorna och kvinnorna, men liksom flickorna kan de också drabbas av bland annat arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap. Det är också pojkarna som får i uppgift att bevaka och kontrollera sina systrar och kusiner. Om inte sönerna uppfyller förväntningarna kan de själva drabbas av våld och förtyck. Det finns kända fall där pojkar och unga män blivit dödade på grund av val av fel partner eller sexuellt beteende som anses avvikande. 

Äktenskapstvång är ett brott och gäller den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Straffet för äktenskapstvång är fängelse i högst fyra år.

Vilseledande är ett brott och gäller den som genom vilseledande förmår en person att resa till en annan stat än den där han eller hon bor, i syfte att personen genom olaga tvång eller utnyttjande av hans eller hennes utsatta belägenhet ska förmås att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande
förbindelse. Det handlar alltså om att lura någon att resa utomlands i syfte att han eller hon ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande.
Straffet är fängelse högst två år.

Att bryta mot normer bestraffas

En flicka eller pojke som utsätts för rykten eller bryter mot familjens eller gruppens normer bestraffas. Hon eller han kan bli utsatt för allt från hot, trakasserier och förödmjukande handlingar till våld och frihetsberövande. I extrema fall går det så långt som till mord.

Gärningsmannen är ofta en far, make, bror, manlig kusin, farbror, morbror eller en svåger. Det finns även kvinnliga gärningsmän. Det är vanligt att brottet planeras av flera personer under en längre tid.

Eftersom brottet handlar om att återupprätta familjens ”heder”, har gärningsmännen ofta stöd av familj, släkt och den etniska grupp man tillhör. Gärningen ger respekt i den egna gruppen.

Rädda för repressalier

De som väljer att lämna sin familj för att söka skydd riskerar att leva under ständig rädsla för att bli hittade och utsatta för repressalier. Samtidigt kan de känna sig väldigt ensamma och utsatta, eftersom familjen är det viktigaste nätverket i deras liv.

Annan fakta om brottet