Dödsbo och märkning av vapen

När en person som innehar vapen har avlidit måste en anmälan skickas in till polisen och vapnen tas om hand.

Skjutvapen i dödsbo

När en person som äger skjutvapen har avlidit får polisen automatiskt information om det. En blankett tillsammans med ett informationsbrev skickas till den avlidnes folkbokföringsadress. Om du vill behålla vapnen måste du dessutom ansöka om tillstånd hos polisen (bifoga den avlidnes originallicens).

Inom tre månader

Blanketten med ifyllda uppgifter ska skickas tillbaka till polisen så snart som möjligt, men senast inom tre månader från dödsfallet.

Inom ett år

Inom ett år från dödsfallet måste vapnen ha överlåtits till en privatperson, en vapenhandlare eller lämnas till polisen för skrotning. Originallicensen ska följa med vapnen (skickas till polisen tillsammans med licensansökan vid överlåtelse till privatperson, lämnas till vapenhandlaren vid kommissionsförsäljning och till polisen vid skrotning). Om dödsboet inte lyckas sälja vapnen inom ett år löser staten in dem.

Om informationen inte nått dödsboet

Om informationen från polisen inte nått dödsboet är den som har hand om dödsboet ansvarig för att polisen får in uppgifter inom tre månader. Uppgifterna ska tillsammans med originallicensen skickas till polisen i den region där den avlidne var folkbokförd. De uppgifter som krävs är:

  • Vilka vapen som finns i dödsboet
  • Vem som har hand om vapnen för dödsboets räkning
  • Hur vapnen förvaras 

Märkning av vapen

Det är lag på att skjutvapen, vapendelar och förpackningar med ammunition ska märkas vid tillverkningen med namn, land, serienummer och tillverkningsår. Även vapen och vapendelar som förs in i Sverige ska förses med märkning på samma sätt.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden