Medborgarlöften i Stenungsund

Insatser mot trafikbrott och droger, trygghetsvandringar och ett särskilt fokus på att fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk. Det är vårt löfte till dig som bor och vistas i Stenungsund, Tjörn och Orust.

Medborgarlöftet är ett åtagande från lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust, till invånarna under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter inom de områden invånarna upplever att det finns problem – det är här vi kommer att prioritera våra insatser genom riktade åtgärder. Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och invånare.

Medborgarlöftena utgår från den lokala lägesbilden


Buskörningar och droganvändning skapar otrygghet hos kommuninvånarna. Det framgår av de medborgardialoger som har genomförts under hösten 2016, då drygt 2 400 invånare i de tre kommunerna har svarat på frågor om trygghet.

Resultatet av dialogerna stämmer överens med de aktuella lägesbilder som polisen och kommunerna har tagit fram för området, baserade på bland annat brottsstatistik och trygghetsmätningar.

Enligt medborgardialoger och lägesbild finns det sju områden som är framträdande och här kommer vi att ha särskilt riktade insatser:

• Centrala Stenungsund
• Hasselbacken/Kristinedal
• Henån
• Ellös
• Svanesund/Färjevägen
• Skärhamn/Tubberöd
• Kållekärr

Det här lovar vi

Under tiden 1 januari 2017 - 31 december 2017 lovar polisen att:

• ha minst 20 särskilt riktade insatser mot trafik och droger i de utpekade områdena, med särskilt fokus på att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk.

Under samma tidsperiod lovar kommunerna att:

• genomföra trygghetsvandringar i de utpekade områdena. Det som framkommer under dessa vandringar ska åtgärdas, utifrån vad som bedöms vara möjligt, och resultatet kommer att redovisas.

• kalla unga förstagångsförbrytare till socialtjänsten i anslutning till förseelsen, så att tidigt stöd kan sättas in.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målen följs upp kontinuerligt genom trygghetsmätningar och medborgardialoger. Våra gemensamma långsiktiga mål är:

• minskad brottslighet i de utpekade områdena
• förhindra nyrekrytering till missbruk och kriminalitet bland våra ungdomar
• ökat förtroende för polis och kommunerna hos invånarna

Hör av dig!

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten och minska brottsligheten i där du bor?

Välkommen att höra av dig till:

Carl Besslinger, kommunpolis i Stenungsund, telefon 010-565 22 87

112 vid larm
114 14 övriga ärenden