Polisens resultat

Här hittar du länkar till rapporter och statistik som på olika sätt redovisar polisens resultat.

Årsredovisningen ger en beskrivning av hur polisen har genomfört det uppdrag som regeringen har gett för året.
Polisens årsredovisning 2015

Trygghetsundersökning

Brottsförebyggande rådet (Brå) gör varje år en nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I undersökningen som gjordes 2016 svarade knappt 12 000 personer på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.
Nationella trygghetsundersökningen på Brås webbplats

Statistik över handlagda brott

Brottsförebyggande rådet publicerar statistik över handlagda brott. Handlagda brott redovisar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut som innebär att handläggningen av brottet avslutas.
Statistik över handlagda brott på Brås webbplats

Förtroendet för samhällsinstitutioner

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan en undersökning med syftet att kartlägga allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinion och medier. I undersökningen mäts bland annat förtroendet för polisen och andra samhällsinstitutioner. Resultaten från 2016 års undersökning kommer i slutet av april. 
SOM-undersökningen 2015 på Göteborgs universitets webbplats

112 vid larm
114 14 övriga ärenden