Barnahus

Till Barnahus kommer barn och unga under 18 år som misstänks ha blivit utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp. Här får barnet eller den unga träffa berörda personer på en och samma plats.

Barnahus arbetar efter FN:s konvention om barns rättigheter. Det är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter. Ingen annan konvention om mänskliga rättigheter har någonsin fått så stor uppslutning över hela världen som FN:s konvention om barns rättigheter.

Barnahus finns på olika platser i landet. Kontakta polisen på 114 14 eller din kommun för information om det finns Barnahus på din ort. Till Barnahus är du alltid välkommen att vända dig med frågor.

Barnperspektivet

Utifrån barnets ålder och mognad bör samma förutsättningar och information ges som till en vuxen målsägande. Barn har inte samma möjlighet som vuxna att påtala brott och vet heller inte alltid att en handling är brottslig. Det gäller i än högre grad när förövaren är en person som står barnet nära.
I utredningar med barn ska det rättsliga utredningsintresset vägas mot barnets intresse av skydd, omvårdnad och integritet.

Barnet har:

  • rätt till insyn i utredningen,
  • rätt till likvärdiga villkor, att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut och att barnet ska få säga sin mening och få den respekterad,
  • rätt att välja att inte berätta, både som målsägande och vittne,
  • rätt att aktivt delta vid huvudförhandling om barnet vill det.

Brott mot barn

Vid misstanke om att en minderårig är utsatt för brott bör detta anmälas till polis och/eller socialtjänst i den kommun där barnet bor.

Är du anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller kriminalvård omfattas du av anmälningsplikt enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen. 

Barnahus - lokala kontaktuppgifter


Göteborg

Besöksadress:
Gårdavägen 1
412 50 Göteborg
E-post: barnhuset@socialresurs.goteborg.se

Läs mer om Barnhuset i Göteborg

Linköping

Besöksadress:
Garnisonsvägen 9
587 50, Linköping
E-post: info@barnahuslinkoping.se

Läs mer om Barnhuset i Linköping

Stockholm

Besöksadress:
Heleneborgsgatan 2A
117 32 Stockholm
Tel. 010-5637028

Stockholm Stad - Barnahus Stockholm 

Uppsala

Besöksadress:
Portalgatan 2B, Uppsala

Postadress: Box 3007
750 03 Uppsala

Samordnare Polisen:
Annica Olsson
Tel. 070-207 38 35

Älvsborg

Besöksadress:
Kvarngatan 4, Borås

Samordnare Polisen:
Annica Nylander
0734-32 72 35
annica.nylander@boras.se
Helén Johansson
0734-32 72 34
helen2.johansson@boras.se

Enhetschef:
Gisela Trapp
033-35 71 38
0768-88 71 38
gisela.trapp@boras.se

112 vid larm
114 14 övriga ärenden