Efterforskning av försvunna personer

Varje år genomför polisen minst 300 räddningsinsatser för att söka efter personer som försvunnit under sådana omständigheter att det finns farhågor för att deras liv eller hälsa är utsatt för allvarlig fara.

PolishelikopterUnder insatsen då polisen söker efter den försvunna personen bedömer en räddningsledare (som alltid är en polis när det gäller försvunna personer) vilka polisiära resurser som behövs vid sökandet, till exempel hundar, hästar, helikoptrar, motorcyklar och båtar.

Polisen kan vid behov även ta hjälp av polisens insatsresurser eller andra myndigheter och organisationer, exempelvis Försvarsmakten.

Samlar information

Polisen samlar information om den försvunna personen och tar fram en individuell profil. Den hjälper polisen att söka på rätt sätt och på rätt plats.

Polisens arbetsmetod Efterforskning av försvunna personer (EFP) bygger på Managing Search Operations (MSO), en arbetsmetod utvecklad i Nordamerika och Storbritannien. Svensk polis har lagt till de fysiska och psykiska faktorer som påverkar hur en försvunnen person upplever och hanterar situationen. Utifrån dessa fakta har polisen skapat effektiva sökmetoder.

Begrepp som används i arbetsmetoden:


Efterforskning

Övergripande begrepp som avser alla de åtgärder som vidtas för att finna en försvunnen person, spaning, utredning, förhör, intervjuer, genomsök med mera.


Eftersök

Generellt begrepp som avser det arbete som utförs av sökresurser (fysiskt sökande).


Genomspringning

Genomförs av orienterare som enskilt eller i par springer igenom terrängen.

Genomsök

Beteckning på det fysiska sökarbete som en sökresurs utför i en sektor.

Hot Spot

Med Hot Spots avses platser som kan vara intressanta för den försvunne eller för den aktuella kategorin.


Närsök

Ett mycket noggrant sök som genomförs i närområdet kring Point Last.


Seen/Last

Known Position (PLS/LKP). Hund bör användas om så är möjligt.

Ledstång

Väg, stig, vattendrag, sänkor, ledningsgator, rågångar eller andra formationer som är lätta att följa.


Ledstångssök

Det sök som genomförs med lättrörliga sökresurser längs ledstänger inom sökområdet.


Parallellsök

Sök efter spår på ömse sidor av en ledstång. Vanligtvis med hjälp av hund.


Patrullsök

Patruller om tre personer som i samarbete söker igenom terrängen. Det inbördes avståndet mellan deltagarna är flexibelt och anpassas till marksikten.


Sökkedja

Grupp om 4 – 8 personer som med fast inbördes avstånd söker igenom ett terrängområde. Det inbördes avståndet bestäms beroende på önskad söknoggrannhet.


Skallgång

10 – 30 personer som med ca 5 m lucka söker på linje. Metoden har hög noggrannhet, men är samtidigt mycket personalkrävande och långsam. Bör endast användas i begränsade områden med hög sannolikhet för anträffande.


Sökområde

Hela det område inom vilket man söker. Bestäms med teoretiska, statistiska och logiska
metoder. Gränserna skall vara säkert identifierbara i terrängen.


Sektor

Benämning på de mindre delar som sökområdet indelas i för att underlätta sökarbete och ordergivning.


Räddningssök

Sammanfattande begrepp för de sökmetoder som polisens tjänstehundar utbildas i. Innefattar närsök, ledstångssök och sektorsök.

Räddningstjänstansvaret är beskrivet i lagen om skydd mot olyckor, LSO.
Lagen om skydd av olyckor på riksdagens webbplats

112 vid larm
114 14 övriga ärenden