Polisförhandling i krissituationer

Polisförhandling i krissituationer är en polistaktik som används av polisstyrkor världen över. Syftet är att skydda och rädda liv, hälsa och egendom genom att förmå motparten att ändra beteende.

De flesta av polisförhandlarens uppdrag är vardagssituationer som utvecklats så att en av de inblandade personerna är i stånd att skada eller ta livet av sig själv eller någon annan. Mindre vanliga, även om de förekommer, är komplexa situationer som exempelvis ett gisslandrama på en bank eller situationer där hotet riktas mot egendom.

Aktivt lyssnande och empati

Oavsett hur eller varför den akuta krisen uppkommit är det polisförhandlarens uppgift att försöka hjälpa gärningsmannen att kunna se mer rationellt på situationen. Målet är att ändra beteendet och förhindra att någon kommer till skada. För att nå dit behöver förhandlaren kunna bygga upp förtroendet hos de människor hon eller han möter.

Förhandlaren måste även veta hur man närmar sig människor i kris, vad man kan säga och vad man bör undvika att säga samt ha förmågan att lyssna och försöka förstå varför personen gör det hon eller han gör.

När används polisförhandling

Polisförhandling kan användas i många olika situationer:

  • Hot om självmord 
  • Situationer då en eller flera personer barrikaderat sig och vägrar komma ut från platsen där de befinner sig
  • Farliga personer, det vill säga situationer då någon befaras kunna vara farlig vid ett polisingripande 
  • Kidnappnings- och utpressningsärenden
  • Gisslansituationer 
  • Offersituationer då gärningsmannen har valt ut sitt offer av känslomässiga skäl och riktar hotet direkt mot offret

Polisförhandling får även användas i andra situationer då det bedöms lämpligt. Det finns till exempel förhandlare som har specialutbildning i polisförhandling vid terrorhändelser.

Lagarbete och samverkan

I förhandlingsuppdragen arbetar polisförhandlarna i par, där var och en har sin uppgift. Arbetssättet har flera fördelar, bland annat kan teamet byta roller med varandra om en förhandlare inte lyckas etablera kontakt med personen som är föremål för förhandlingen.

Vid större och mer komplexa händelser arbetar 4-5 polisförhandlare tillsammans i en så kallad förhandlarcell. Även i förhandlarcellen har var och en sina specifika arbetsuppgifter, men kan byta roller vid behov.

Fakta om polisförhandling i krissituationer

Det finns ungefär 150 utbildade polisförhandlare i Sverige. Ofta är förhandlarna knutna till de lokala insatsstyrkorna, piket eller motsvarande.

Antalet förhandlingsuppdrag har ökat från cirka 40 uppdrag år 2000 till 412 uppdrag 2012. Ökningen beror dels på att förhandlingarna integrerats med övriga taktiska enheter, från lokala insatsgrupper till Nationella insatsstyrkan, dels på att kunskapen om polisförhandling som taktiskt verktyg har ökat år för år. 

De vanligaste uppdragen är hot om självmord och farlig person som står för ungefär 40 procent vardera av uppdragen.

Ett förhandlingsuppdrag kan sträcka sig från några timmar upp till flera månader beroende på typ av uppdrag.

Länkar

Nationella insatsstyrkan

112 vid larm
114 14 övriga ärenden