Sociala insatsgrupper

Sociala insatsgrupper är en metod där olika verksamheter samverkar för att hjälpa och stötta ungdomar att lämna en kriminell livsstil.

Arbetet i sociala insatsgrupper avser samverkan kring en ung person där socialtjänsten ansvarar för att andra myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån den unges behov. Det arbete och de insatser som görs för den unge ska ske inom ramen för de medverkandes ordinarie verksamhet.

Polisen är alltid en berörd myndighet i arbetet med sociala insatsgrupper. Det handlar om tidiga och tydliga åtgärder för att motverka att ungdomar rekryteras till kriminalitet och hjälpa brottsbenägna att bryta en negativ spiral.

Polisens arbete i sociala insatsgrupper

För att underlätta för de poliser som deltar i arbete med sociala insatsgrupper har nationella riktlinjer tagits fram. Riktlinjerna beskriver vad polisen ska bidra med i arbetet samt hur arbetet kan gå till. Det är dock viktigt att arbetet anpassas till lokala förutsättningar vilket också framgår i riktlinjerna. 

Mer information

Sociala insatsgrupper, arbetsprocess (pdf 691 kb, öppnas i nytt fönster)

Broschyr gemensam viljeförklaring, Samverkan som ger framtidshopp

Broschyr sociala insatsgrupper - vad är det

112 vid larm
114 14 övriga ärenden