Särskilda utredningar

Om det uppstår en misstanke om att en anställd inom polismyndigheten har begått ett brott ska det utredas av polismyndighetens särskilda utredningar, SU (tidigare interna utredningar, IU).

SU utreder även ärenden som rör anmälningar mot bland annat åklagare, polisstuderande och arrestantvakter.

Utredande verksamhet på tre orter

Särskilda utredningar är en fristående avdelning inom Polismyndigheten. Avdelningens kansli finns i Stockholm och utredningsverksamhet bedrivs på tre orter i landet: Stockholm Göteborg och Malmö. Det vanligaste brottet som utreds inom SU är tjänstefel. Förutom brott i tjänsten utreds även brott som anställda vid Polismyndigheten kan ha begått på sin fritid.

Viktiga mål för verksamheten är hög kvalitet i utredningsarbetet kombinerat med så korta handläggningstider som möjligt.

Åklagare leder alltid utredningen

I de ärenden som särskilda utredningar arbetar med är det alltid en åklagare som beslutar om en förundersökning ska inledas eller inte. Åklagaren leder sedan de utredningar där en förundersökning har inletts.

Bearbetning av tips

En viktig arbetsuppgift är att bearbeta tips, så kallade underrättelseuppslag, som överlämnas till SU. Bearbetningen syftar till att ge åklagaren underlag för beslut om en eventuell förundersökning.

Mer information

Årsrapport särskilda utredningar 2016

112 vid larm
114 14 övriga ärenden