Tillfälliga gränskontroller

Tillfälliga gränskontroller innebär att polisen vid några utvalda platser kontrollerar att personer som reser in i Sverige har rätt att resa in och vistas i landet.

Gränskontrollerna utförs i Skåne vid Hyllie station, brofästet vid Lernacken, Trelleborg hamn, Helsingborgs hamn och Malmö hamn. Polisen kontrollerar att du har giltiga resehandlingar med dig.

Giltiga resehandlingar för svenska medborgare

  • Pass
  • Nationellt id-kort
  • Giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land räcker vid resor inom Norden. Observera att det är resenären som har ansvaret för att kunna styrka sitt medborgarskap.

Giltiga resehandlingar för övriga medborgare

  • För nordiska medborgare räcker det med ett giltigt körkort eller nationellt id-kort utfärdat i ett nordiskt land vid resor inom Norden. Observera att det är resenären som har ansvaret för att kunna styrka sitt medborgarskap.
  • För medborgare från övriga EU/EES-länder gäller giltigt pass eller nationellt id-kort.
  • För personer med uppehållstillstånd eller visum i Schengen krävs att man, förutom dessa dokument, kan uppvisa giltigt pass.
  • För medborgare från övriga länder gäller giltigt pass. Passet får inte vara äldre än 10 år och ska vara giltigt minst 3 månader efter hemresan. Visum kan krävas. Kontrollera vad som gäller för inresa till Sverige från olika länder på Regeringskansliets eller Migrationsverkets webbplatser.

Ett nationellt id-kort är en särskild id-handling som utfärdas av ansvarig myndighet i respektive EU-land. I Sverige är det polisen som utfärdar pass och nationellt id-kort. Observera att id-kort utfärdade av Skatteverket eller olika typer av bankkort inte är giltiga resehandlingar.

Skatteverkets id-kort gäller inte för resa

Id-kort utfärdade av Skatteverket eller olika typer av bankkort är inte giltiga resehandlingar. Skatteverkets id-kort gäller bara i Sverige.

Undantag från krav på giltig resehandling för barn som reser med sin vårdnadshavare

En minderårig nordisk medborgare som reser med sin vårdnadshavare men utan egen resehandling, kan styrka sin rätt att resa in i Sverige genom att vårdnadshavaren uppvisar en giltig resehandling som styrker rätt till inresa enligt beskrivningen ovan, samt påvisar att hen är barnets vårdnadshavare.

Undantag från krav på giltig resehandling för skolresor och liknande resor

För skolklasser, föreningar eller liknande grupper av minderåriga som klassföreståndare eller annan jämförbar vuxen person ansvarar för, kan rätten till inresa bedömas genom att den vuxne visar en lista över gruppens medlemmar. Skrivelsen ska innehålla

  • de minderårigas personuppgifter
  • godkännande från vårdnadshavare för de minderåriga om att den
  • medföljande vuxne är ansvarig.

Den vuxne ska även kunna styrka sin egen rätt till inresa och till vistelse. Dessutom ska den vuxne klart kunna visa att de minderåriga deltar i en organiserad gruppresa inom t.ex. skol- eller fritidsverksamhet.

Regler om medborgarskap

Samtliga minderåriga ska vara medborgare i något av de nordiska länderna eller EES-medborgare och bosatt i något av dessa länder.

För minderåriga som inte är EES-medborgare men bosatta med uppehållstillstånd i en medlemsstat ska Migrationsverkets blankett ”Förteckning över deltagare i skolresor inom EU” fyllas i av ansvarig lärare eller liknande.

Förteckning över deltagare i skolresor inom EU finns på Migrationsverkets webbplats

Viktigt vid bedömning av inresa

Vid samtliga bedömningar i samband med gränskontrollen ska man tänka på risken för illegal invandring samt på hot mot den allmänna ordningen och säkerheten.

När man bedömer minderårigas rätt till inresa under de former som beskrivs här ska man dessutom särskilt tänka på riskerna för människohandel och egenmäktighet.

Gränskodex art. 6.2. är tydlig med att när gränskontrolltjänstemän utför in- och utresekontroller får de inte diskriminera personer på grund av något av följande: kön, ras eller etnisk tillhörighet, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. En persons etnicitet kan därför inte enskilt ligga till grund för bedömningen av om en person, eller grupp av personer, ska kontrolleras.

Skillnaden mellan gränskontroller och ID-kontroller

De tillfälliga id-kontroller som transportörer var ålagda att genomföra vid inresa vid inre gräns, det vill säga gräns mot annat Schengenland, i perioden 4 januari 2016 till 4 maj 2017, genomförs inte längre efter ett beslut av regeringen.

Detta innebar att transportören enligt förordningen kontrollerade att passagerarna hade giltig identitetshandling med fotografi, men var inte samma sak som en gränskontroll. Resenärer med id-handlingar som bedömdes giltiga av transportören fick åka med färdmedlet, och om transportören kunde visa för polisen att alla passagerare hade kontrollerats så hade transportören uppfyllt sina skyldigheter enligt förordningen.

Att en person visade upp en giltig id-handling för transportören och att polisen hade godkänt transportörens kontroll innebar emellertid inte att personen per automatik också hade rätt att resa in i Sverige. Personer kunde alltså, till följd av polisens gränskontroll vid inre gräns, avvisas vid gränsen på grund av att de inte har rätt att resa in i landet, trots att de visat upp en giltig id-handling för transportören.

Regeringen beslutade att avsluta id-kontrollerna 3 maj 2017, men gränskontrollerna fortsätter. 

Franska id-korts giltighet

Franska nationella id-kort har normalt en giltighetstid på femton år, för personer som fyllt arton år. Id-kort som är utfärdade mellan den 2 januari 2004 och den 31 december 2013 hade en giltighetstid på tio år men har förlängts till femton år genom fransk lag. Detta utan formell notering om förlängning i handlingen.

Sverige accepterar dessa id-kort för inresa och vistelse, trots att utgångstiden på kortet kan ha löpt ut. Personer som fyllt arton år har från och med den 1 januari 2014, när nytt kort utfärdats, fått ett id-kort giltigt i femton år.

Public register of authentic travel and indentity documents online (web site in English)

112 vid larm
114 14 övriga ärenden