Uppdrag i regleringsbrevet 2015

Regeringen utfärdar varje år ett regleringsbrev som innehåller de övergripande målen och prioriteringarna för polisens verksamhet.

Regleringsbrevet anger hur stort budgetanslaget är för året, vilka särskilda uppdrag polisen har samt krav på återrapportering. Återrapporteringen sker i stor utsträckning genom årsredovisningen.

Utveckla den interna styrningen

Regleringsbrevet för 2015 slår fast att regeringen anser att den tidigare resultatuppföljningen inom polisen har lett till ett fokus på enkelt mätbara insatser istället för på verksamhetens kvalitet. Polismyndigheten får därför uppdraget att själva utveckla den interna styrningen.  Målet är ”att säkerställa verksamhet som håller hög kvalitet, är resurseffektiv och som har tydligt medborgarfokus”, enligt regleringsbrevet.

Regleringsbrevet för 2015 beskriver i större utsträckning hur polisen ska rapportera resultatet av sin verksamhet än exakt vilka detaljer man ska rapportera. Det är en förändring mot tidigare mer detaljtyngda regleringsbrev. 

Löpande rapporter om reformarbetet

Att reformen förverkligas blir fokus för regeringens intresse under 2015. Såhär lyder instruktionen i regleringsbrevet:

”Polismyndigheten ska löpande hålla Justitiedepartementet underrättat om det fortsatta genomförandearbetet. Den löpande informationen ska bland annat inkludera ingripande-, utredande- och brottsförebyggande verksamhet samt arbetet med nödvändiga anpassningar av it-stödet och de integritetsskyddande aspekter som är kopplade till det.”

Nytt i regleringsbrevet är att Polis- och Åklagarmyndigheterna gemensamt ska analysera och bedöma resultatet av verksamheten utredning och lagföring. Förutsättningar finns då båda myndigheterna nu är organiserade i likadana regioner.

Regleringsbrevet för 2015
Nya Polismyndigheten 2015

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00