Polisen i Östergötlands län

Barnpornografi

Polisen anser att varje barnpornografisk bild eller film är ett dokumenterat övergrepp mot ett barn och ska behandlas som ett brottsdokument.

Kriterierna är att bilden är pornografisk och visar ett barn. Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år.

Den har begått barnpornografibrott som:

  • Skildrar barn i pornografisk bild.
  • Sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en pornografisk bild av barn tillgänglig för någon annan.
  • Förvärvar eller bjuder ut en pornografisk bild av barn.
  • Förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av pornografiska bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder.
  • Innehar en pornografisk bild av barn.

Straff för barnpornografibrott
Straffet för barnpornografibrott är fängelse i högst två år eller böter. Om brottet är ringa är straffet fängelse i högst sex månader. Grovt barnpornografibrott ger fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska särskild hänsyn tas till om det:

  • Begåtts yrkesmässigt eller i vinstsyfte.
  • Utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt eller i större omfattning.
  • Avsett en särskilt stor mängd bilder eller avsett bilder där barn utsätts för särskilt hänsynslös behandling.

Är tecknat eller animerat barnpornografi?
Digitaliserade tecknade och animerade bilder och filmer som skildrar barn i pornografiska sammanhang är att betrakta som barnpornografi. Förbuden mot skildring och innehav gäller inte den som tecknar eller målar en sådan bild om den inte görs tillgänglig för andra.

Är barnpornografisk text barnpornografi?
Barnpornografisk text helt utan inslag av bild eller film betraktas i nuläget inte som barnpornografi. Det är alltså inte straffbart.

Hur används internet för att sprida barnpornografiska bilder?
Barnpornografiska bilder och filmer förmedlas nästan uteslutande genom internet, till exempel via e-post, fildelningsprogram, chatsidor och hemsidor. Tills för några år sedan spreds barnpornografi genom personliga kontakter mellan förövarna. Det var sällsynt att några pengar var inblandade. Idag finns det rent kommersiella sajter där man får betala för att titta på barnpornografi. Reklam för dessa sajter sker många gånger genom så kallad spam.

Vad ska jag göra om jag får barnpornografi i datorn?
Om du får ett e-postmeddelande eller spam om barnpornografiska sidor bör du vidarebefordra det till barnpornografigruppen på Rikskriminalpolisen. E-postadress: childabuse@rkp.police.se.

Var noga med att aldrig spara barnpornografiska bilder eller filmer på din dator. Tänk också på att vidarebefordra hela e-postmeddelandet eller spamet och inte bara länken som det hänvisar till. Efter att du vidarebefordrat meddelandet till Polisen bör du radera det.

Vad ska jag göra om jag upptäcker barnpornografi?
Om du misstänker att ett barn är utsatt för sexuella övergrepp eller om du upptäcker barnpornografi i något sammanhang så ska du snarast göra en polisanmälan. Om du har vaga misstankar kan du alltid kontakta Polisen på telefon eller besöka en polisstation.

Tipsa polisen!
Ditt tips kan vara en viktig pusselbit för att förhindra att bilden av ett övergrepp på ett barn sprids vidare. Det kan också sätta stopp för att en förövare begår fler övergrepp. Tipset kan leda till att förövare grips och ställs inför rätta både i Sverige och utomlands.

Ring 114 14 eller skicka e-post till childabuse@rkp.police.se.