Delgivning

Med delgivning menas att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person. Om den som ska delges håller sig undan kan stämningsmannadelgivning användas. Polisen utför detta på uppdrag av företag, myndigheter och enskilda personer.

Personer som förekommer i ärenden hos domstolar och myndigheter har rätt att ta del av och lämna synpunkter på det material som ligger till grund för myndighetens beslut. Det är ett grundläggande rättssäkerhetskrav. Detsamma gäller i vissa privaträttsliga ärenden, som rör till exempel testamente eller hyresrättsliga frågor.

Med delgivning menas att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person. Det vanligaste sättet är att handlingen skickas med post till den person som ska delges. Personen anses delgiven när han eller hon har skrivit under ett mottagningsbevis. Om den som ska delges håller sig undan eller av annan anledning inte skriver under mottagningsbeviset kan stämningsmannadelgivning användas.

Stämningsmannadelgivning – vad är det?

Stämningsmannadelgivning betyder att en särskilt förordnad stämningsman personligen överlämnar  handlingen. Vägrar den som ska delges att ta emot handlingen anses delgivning ändå ha skett. För att kunna fullgöra sitt uppdrag har en stämningsman rätt att få ut viss sekretessbelagd information, som till exempel fotografier från passregistret, och bereda sig tillträde till enskilt område som inte är bostad. Även anställda vid auktoriserade delgivningsföretag och vissa myndigheter har rätt att utföra stämningsmannadelgivningar.

Polisens stämningsmannadelgivning

Polisen utför, på begäran av myndigheter och enskilda, stämningsmannadelgivningar. Polisen tar 1.000 kronor i avgift för att handlägga ett delgivningsärende. Kontakta polisen på telefon 114 14 för att ansöka om stämningsmannadelgivning eller för ytterligare information.

Auktoriserade delgivningsföretag

Även privata företag, som auktoriserats av länsstyrelsen, har rätt att utföra stämningsmannadelgivningar.