Pass och nationellt id-kort för barn och unga

Alla som ansöker om pass, även barn och ungdomar, måste personligen komma till passexpeditionen.

Minst en vårdnadshavare måste vara med

Barn och ungdomar under 18 år måste ha minst en vårdnadshavare med sig vid ansökningstillfället. Vårdnadshavaren ska kunna visa godkänd svensk legitimation.

Kontakta passexpeditionen i förväg om den andra vårdnadshavaren inte vistas i Sverige och det är svårt att få fram ett medgivande.

Skriftligt medgivande från samtliga vårdnadshavare

För barn och ungdomar under 18 år krävs alltid skriftligt medgivande från samtliga vårdnadshavare vid ansökan om pass och nationellt id-kort. Medgivandet behövs även om barnet redan har ett giltigt pass eller nationellt id-kort.

Vårdnadshavares namnteckning ska bevittnas med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer, av myndig person. Det kan inte vara den andre vårdnadshavaren som bevittnar.

Medgivandet ska dateras och får inte vara äldre än en månad. Du behöver inte ha med dig den andre vårdnadshavarens legitimation vid ansökningstillfället, men glöm inte din egen.

Är båda vårdnadshavarna med vid ansökningstillfället kan passhandläggaren bevittna namnunderteckningarna på plats. Båda två behöver ta med giltig svensk legitimation i så fall.
Blankett för vårdnadshavares medgivande 

Blanketten finns också på närmaste polisstation eller på passexpeditionen.

Ej namngivet barn

För att kunna ta emot en ansökan om resehandling för ett barn ska barnets namn vara anmält till Skatteverket. Enligt namnlagen (1982:670) ska anmälan om barnets förnamn anmälas till Skatteverket inom tre månader från födseln. I vissa fall förvärvar nyfött barn automatiskt efternamn vid födseln och i en del fall inte.

För att passmyndigheten ska kunna utfärda pass/och eller nationellt id-kort som gäller i tre år måste både för- och efternamn vara godkända av Skatteverket.

När Skatteverket godkänt namnen registreras de i Skatteverkets register. Polisen hämtar personuppgifterna digitalt vid ansökan om ny resehandling.

Skulle barnet vara under tre månader och bara efternamnet är fastställt kan passmyndigheten utfärda resehandling som gäller till och med dagen innan barnet fyller tre månader. Då några länder kräver att passet ska vara giltigt en viss tid efter inresan, är det inte säkert att ett pass med kort giltighetstid accepteras till resmålet.

Ansökan som gäller familjehemsplacerat barn

Ett beslut som styrker familjehemsplaceringen ska kunna uppvisas. Ansökan kan genomföras med en närvarande familjehemsförälder, men observera att det inte ersätter behovet av skriftligt medgivande från den eller dem som är vårdnadshavare.

Hämta pass eller nationellt id-kort

För ungdomar under 18 år hämtas passet eller det nationella id-kortet av en vårdnadshavare. Den som fyllt 15 år kan själv hämta passet eller det nationella id-kortet om vårdnadshavaren medger detta vid ansökan och det antecknas vid ansökningstillfället.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden