Förslag om ny geografisk indelning av region Syd

Den geografiska indelningen av region Syd har utvärderats. Ett förslag till delvis ny indelning har tagits fram där större hänsyn tas till länsgränserna.

Under hösten har en arbetsgrupp gjort en utvärdering av regionens polisområdesindelning. I det förslag man nu presenterat för regionledningen rekommenderar man att regionen behåller fem polisområden och 20 lokalpolisområden, men gör vissa justeringar för att ta större hänsyn till länsgränserna. Förslaget innebär i stort att:

  • Kalmar och Kronoberg bildar ett polisområde
  • Hela Blekinge och nordöstra Skåne bildar ett polisområde
  • Polisområde Södra Skåne tillförs Eslöv
  •  Polisområde Malmö och Polisområde nordvästra Skåne behålls oförändrade.

– Arbetsgruppen har gjort ett gediget och bra arbete. Nu ska vi läsa in rapporten och diskutera den i ledningsgruppen, säger regionpolischef Carina Persson, och fortsätter:
– Vi ska också träffa länsstyrelser och de kommuner som berörs av förändringsförslagen för att informera dem särskilt och ta del av deras tankar.
En eventuell förändring av polisområdena beslutas av rikspolischefen, efter en hemställan från regionen.

Det som särskilt beaktats i utvärderingen har bland annat varit möjligheter att bedriva en effektiv utredningsverksamhet, arbetsmiljön för medarbetarna, naturliga rörelsemönster i regionen, rättskedjans geografiska organisation och övriga samhällsaktörers organisationer.
– Polisens geografiska organisation ska inte vara ett hinder för samarbete med viktiga samverkanspartners som Åklagarmyndigheten, till exempel. Vi vill också minska de riskfyllda transporterna med frihetsberövade på vägarna och för utredare på polisområdesnivå. Men samtidigt har försiktighetsprincipen fått råda i arbetet och vi har också säkerställt att förändringarna inte rubbar balansen mellan polisområdena. I förslaget är de även fortsättningsvis tillräckligt stora och bärkraftiga för sina uppdrag, säger uppdragsledaren Håkan Wall från Polisens nationella operativa avdelning.

Nyhet från

Blekinge
Kalmar län
Kronoberg
Skåne

112 vid larm
114 14 övriga ärenden