Polisregion Syds ledning står bakom förslag till ny geografisk indelning

Region Syds geografiska indelningen bör förändras. Det anser regionens strategiska ledning. Inriktningen är att en justering ska kunna genomföras under våren 2018.

Under hösten har en arbetsgrupp gjort en utvärdering av region Syds geografiska indelning. Ett förslag har tagits fram, som i korthet innebär följande:

  • PO Malmö och PO nordvästra Skåne behålls i befintligt skick.
  • LPO Eslöv flyttas till PO södra Skåne.
  • PO sydvästra Götaland blir PO nordöstra Skåne-Blekinge. Hela Blekinge blir en del av PO nordöstra Skåne-Blekinge då också större delen av LPO Karlskrona flyttas dit. LPO Ljungby flyttas till PO Kalmar-Kronoberg, bortsett från Osby kommun som istället blir en del av LPO Hässleholm.
  • PO sydöstra Götaland blir PO Kalmar-Kronoberg. Torsås kommun delas från LPO Karlskrona och blir istället en del av LPO Kalmar.

Regionledningen ställer sig nu bakom arbetsgruppens förslag och ser att de föreslagna justeringarna av polisområdesgränserna skapar goda förutsättningar för att kunna bygga en långsiktig och uthållig verksamhet i hela regionen.

- För medborgaren innebär förslaget inte några förändringar. Den operativa förmågan och servicen på den lokala nivån påverkas inte. Inte heller balansen mellan våra fem polisområden, säger Carina Persson, och fortsätter:
- Justeringen av polisområdesgränserna innebär kortare transportsträckor och en bättre arbetsmiljö för medarbetare och chefer. Vi kommer också att öka vår förmåga att samverka med åklagarmyndigheten, vilket är viktigt i vårt arbete med att utveckla utredningsverksamheten.

Varje lokalpolisområde som flyttas enligt förslaget tar med sig resurs utifrån gjorda beräkningar avseende befolkning och brottsbelastning på kommunnivå. Fördelning av de områdesvisa resurserna inom de områden som berörs av förslaget kommer att beredas vidare.

Under dagen har polisområdenas ledningsgrupper informerats. Regionledningen har också träffat berörda kommuner och länsstyrelser för att informera om förslaget och ta del av deras synpunkter.

Inriktningen är att under hösten hemställa hos rikspolischefen om beslut om justerad polisområdesindelning i region Syd. Justeringen kommer att genomföras under första halvåret 2018.

Region syds nuvarande geografiska indelning har rått sedan april 2016. Enligt ett tidigare fattat beslut skulle denna indelning utvärderas senast 18 månader efter införandet. Arbetsgruppen har nu slutredovisat sin utvärdering, där man arbetat enligt fyra bedömningsparametrar; försiktighetsprincipen, arbetsmiljön, uppföljning av utredningsverksamheten och möjligheter till samverkan.

Fakta:
Region Syd består idag av fem polisområden: PO Malmö, PO nordvästra Skåne, PO södra Skåne, PO sydvästra Götaland och PO sydöstra Götaland. Polisområdena är i sin tur indelade i 20 lokalpolisområden.
Enligt nytt förslag behålls fem polisområden, men med delvis förändrade gränser, för att i högre grad än tidigare ta hänsyn till länsgränserna inom regionen.
Tre lokalpolisområden byter enligt förslaget huvudman, då de flyttas från ett polisområde till ett annat.
Totalt berörs 10 kommuner av förändringarna i förslaget.
Varje lokalpolisområde som flyttas enligt förslaget tar med sig resurs utifrån gjorda beräkningar avseende befolkning och belastning på kommunnivå.
Operativ förmåga och service på lokalnivå kommer inte att beröras av förändringarna i förslaget

Nyhet från

Blekinge
Kalmar
Kronoberg
Skåne

112 vid larm
114 14 övriga ärenden