Blanketter

Här finns information om polisens blanketter, behandling av personuppgifter och registerutdrag.

Ifylld blankett lämnas eller skickas med posten till polisen i ditt län, om inte annat framgår av blanketten. 
Kontaktuppgifter till polisen

Information om personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du lämnar till polisen i samband med en ansökan om tillstånd kan behandlas automatiserat i något av polisens datasystem i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Syftet med lagen är bland annat att skydda din personliga integritet när personuppgifter behandlas. En viktig del i integritetsskyddet är att du informeras om behandlingen.

Personuppgiftsansvarig

I regel är det polisen i det län som handlägger ditt ärende och som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

Ändamålet

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter i samband med ansökan om tillstånd är för att kunna handlägga din begäran på ett effektivt och rättssäkert sätt. 

Mottagarna av uppgifterna

Personuppgifterna kan, om inte sekretess gäller för uppgifterna, lämnas ut till andra myndigheter som har behov av dem i sin verksamhet. Personuppgifter i allmänna handlingar kan dessutom komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. 

Registerutdrag

Efter ansökan har du, en gång per kalenderår, rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som polisen behandlar om dig, så kallade registerutdrag.

En sådan ansökan måste vara skriftlig och undertecknad av dig. För utdrag för utlandsändamål tas däremot en avgift ut. Du har möjlighet att begära ett obegränsat antal utdrag mot betalning.
Belastningsregistret - begär utdrag

Rättelse

Är någon uppgift felaktig kan du begära att den personuppgiftsansvarige rättar den felaktiga uppgiften.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden