Bedrägeri - lagar och fakta

Exempel på bedrägeri är när en gärningsperson skickar bluffakturor eller lurar någon att göra en dålig investering.

Bedrägeri / Så säger lagen

För bedrägeri är straffet fängelse i högst två år. För ringa bedrägeri är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. För grovt bedrägeri är straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år. För grovt fodringsbedrägeri är straffet lägst sex månader och högst sex år.

Beskrivning av bedrägeri

Bedrägeri innebär att en gärningsperson vilseleder (lurar) någon att göra något eller att inte göra något som denne annars skulle ha gjort. Vilseledandet måste medföra att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir vilseledd.

Exempel på bedrägeri är när en gärningsperson skickar bluffakturor eller lurar någon att göra en dålig investering. Det är också bedrägeri när en gärningsperson kopierar uppgifter från någons kontokort (skimning) för att kunna ta ut pengar från dennes bankkonto eller handla saker på kredit.

Ringa bedrägeri

Om brottet med hänsyn till skadans omfattning bedöms som ringa döms personen för ringa beteende. Med ringa avses bland annat att beloppet som bedrägeriet rör är under cirka 1000 kronor, men det är helheten som bedöms och ett bedrägeri kan bedömas som ringa även om beloppet är högre.

Grovt bedrägeri

Grovt bedrägeri kan innebära att en gärningsperson:

  • Missbrukat ett allmänt förtroende.
  • Använt förfalskade handlingar.
  • Utfört en särskilt farlig gärning.
  • Utsatt någon för en särskilt kännbar skada.

Om ett bedrägeri avser ett betydande värde kan det också räknas som grovt.

Om ett bedrägeri avser ett betydande värde kan det också räknas som grovt.

Grovt fordringsbedrägeri

Om gärningspersonen riktar betalningsuppmaningar till en vidare krets (större antal mottagare) i syfte att vilseleda till handling som innebär en större vinning för gärningspersonen kallas brottet för grovt fordringsbedrägeri.
Betalningsuppmaningarna kan vara olika former av fakturor eller andra handlingar som i vilseledande syfte utformats som en uppmaning att betala till avsändaren eller någon annan anvisad betalningsmottagare.

Exempel på betalningsuppmaningar

  • Fakturor som i själva verket är erbjudanden
  • Meddelande om vinst
  •  Bidrag till insamling

Kriminalisering kan redan ske vid förberedelser till grovt fodringsbedrägeri. Exempel på förberedelse till grovt fordringsbedrägeri är om

  • någon sammanställer ett register i syfte att betalningsuppmaningar ska skickas till dem som anges i registret
  • någon befattar sig med en sammanställd förteckning eller register över namn och telefonnummer eller adresser till utvalda personer eller företag med uppsåt att skicka bluffakturor.

Mer information

Annan fakta om brottet

112 vid larm
114 14 övriga ärenden