Fakta om pass och nationellt id-kort

Här hittar du all fakta om pass och nationellt id-kort, exempelvis vad som gäller för dig som bor utomlands, för visum, foto, fingeravtryck, gamla resehandlingar med mera.

Skillnaden mellan pass, nationellt id-kort, körkort och vanligt id-kort

När du åker utomlands behöver du alltid pass, eller inom EU, ett nationellt id-kort som utfärdas av polisen. Det nationella id-kortet gäller även för resor till Norge, Schweiz, Island och Lichtenstein.

Inom Sverige kan du legitimera dig med pass, nationellt id-kort eller körkort, som utfärdas av Transportstyrelsen,  ett vanligt id-kort som utfärdas av Skatteverket eller ett SIS godkänt id-kort.

Trots att passkontroll endast sker i undantagsfall inom EU, måste du kunna legitimera dig under vistelsen utomlands. Passet och det nationella id-kortet är då de enda giltiga dokument som styrker identitet och medborgarskap.

Resa inom Norden

Vid resor inom Norden krävs inte pass för svenska medborgare. Du bör ändå ha med dig giltig legitimation för att styrka din identitet, bland annat om du tar in på hotell, campingplats eller liknande.

Sverige har tillfälliga gräns- och id-kontroller

Visum

För att resa till vissa länder behövs visum. För information om vad som gäller för det land du ska åka till, vänd dig till landets ambassad eller konsulat.

Resa till USA

Information om vilka krav USA ställer på pass och visum finns hos amerikanska konsulatet.

Ansöka och hämta resehandling

Du kan ansöka om pass eller nationellt id-kort på vilken passexpedition som helst i hela landet. Du kan även välja att hämta resehandlingen på vilken av dessa som helst.

Pass och nationellt id-kort ska hämtas personligen, fullmakt gäller inte. Om du väljer att hämta ut resehandlingen på en annan passexpedition än den du ansökt på måste du berätta det vid ansökningstillfället. Det går inte att ändra efteråt. Du kan också hämta ut pass och nationellt id-kort på en svensk ambassad. Det kostar cirka 150 kronor extra och betalas i lokal valuta på ambassaden.

Gammalt pass och nationellt id-kort

Har du ett giltigt pass eller nationellt id-kort lämnar du in det när du ansöker om ny resehandling. Om du behöver använda ditt gamla pass eller nationella id-kort för en resa medan du väntar på det nya, kan du i undantagsfall medges att lämna in det gamla för makulering, då du hämtar ut det nya.

Personer under 18 år
För personer under 18 år hämtas resehandlingen i första hand ut av en vårdnadshavare. Den som fyllt 15 år kan själv hämta sin resehandling om vårdnadshavaren godkänner detta vid ansökningstillfället.

Högst tre pass under en femårsperiod
Du beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod. När du ansöker om ditt fjärde pass inom samma period beviljas inte din ansökan, om du inte kan visa att du har särskilda skäl för att ytterligera pass ska utfärdas. Särskilda skäl kan t.ex. vara att ditt pass gått sönder och du därför ersatts med ett nytt. Att man fått många pass stulna kan inte självständigt anses vara särskilda skäl.

Svensk medborgare bosatt utomlands

Ansökan om pass kan göras i Sverige eller på vissa svenska ambassader i utlandet. Uppgifterna i de register Polisen kontrollerar vid ansökan är begränsade. Därför är det bra om du kontaktar passexpeditionen i förväg för att få besked om vilka handlingar du ska ta med dig. Viss information finns även på webbplatsen Sweden abroad och på webbplatsen för konsulatet eller ambassaden i det land du bor.

Att ansöka utomlands
Utanför Sverige kan du ansöka om pass eller nationellt id-kort på vissa svenska ambassader. Vilka ambassader som utfärdar vanliga pass och nationella identitetskort beslutas av regeringen. För mer information, besök Sweden abroad.

Från den 1 januari 2014 är det inte längre möjligt att ansökan om vanligt pass och nationellt identitetskort vid de svenska ambassaderna i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik, Tallinn, Riga och Vilnius. Svenska medborgare hänvisas i stället att ansöka om nytt pass direkt på någon av polisens passexpeditioner i Sverige i samband med Sverigebesök. För enklaste hantering bör ansökan göras innan giltighetstiden i aktuellt pass gått ut om inte annan giltig svensk identitetshandling innehas.

I nödsituationer utfärdar ambassaderna fortfarande provisoriska handskrivna pass, så kallade nödpass.

Personer som nyligen fått svenskt medborgarskap

När en person med utländskt medborgarskap blir svensk medborgare läggs informationen in i folkbokföringsregistret av Skatteverket inom några dagar. Ansöker du om pass eller nationellt id-kort innan informationen lagts in måste du ta med beslutet om svenskt medborgarskap i original från Migrationsverket. För den som kommer från något av de nordiska länderna utfärdar Länsstyrelsen beviset.

Ny resehandling efter namnbyte

Vid byte av namn, personnummer eller samordningsnummer, måste du alltid byta pass och nationellt identitetskort. Polisen hämtar personuppgifterna digitalt vid ansökan om en ny resehandling. Om resa planeras i nära anslutning till vigseln är rekommendationen att boka resan i namnet som används före vigseln. Ansökan om nytt pass kan göras efter hemkomsten.

Giltighetstid

Passet och det nationella id-kortet gäller i fem år. Pass för barn under 12 år gäller i tre år. Det står hur länge ditt pass är giltigt i passet. 

  • Vanliga pass gäller i högst fem år. För barn under 12 år är giltighetstiden högst tre år (fr.o.m. 15 april 2016).
  • Ett provisoriskt pass utfärdas för en resa och gäller för den tid och giltighetsområde sökanden har behov för. Detta ska kunna styrkas vid ansökningstillfället. Längsta giltighetstid är sju månader.
  • Om du har ett vanligt pass som fortfarande är giltigt när du ansöker om ett provisoriskt pass, kommer det att återkallas (spärras) och ska lämnas in till närmaste passexpedition, efter hemkomst. Passet går inte att använda

Krav på giltighetstid efter inresa i ett land
Några länder kräver att passet ska vara giltigt en viss tid efter inresan. Du bör ta reda på vad som gäller i det land du ska åka till. Vänd dig till det aktuella landets ambassad eller konsulat. I vissa fall kan resebyrån lämna besked.

Trasigt pass eller nationellt id-kort

Om ditt pass eller nationella id-kort är trasigt kan det vara ogiltigt. Vårda passet och det nationella id-kortet som en värdehandling. Det får till exempel inte finnas egna anteckningar, trasiga eller lösa sidor. Om passet eller det nationella id-kortet är trasigt bör du ansöka om ett nytt.

passexpeditionen görs en individuell bedömning av ditt pass eller nationella id-kort för att se om det har fabrikationsfel eller om det har hanterats vårdslöst. Olika regler gäller för pass och nationellt id-kort:

Pass

Om passet har ett fabrikationsfel får du ett nytt pass utan kostnad, med samma giltighetstid som det gamla. Är passet trasigt på grund av felaktig hantering får du själv stå för kostnaden.

Om du har ett giltigt visum i det trasiga passet ska du kontrollera med viseringslandets ambassad om du kan komplettera ditt nya pass med det makulerade passet som innehåller visum eller om visumet ska överföras till ditt nya pass.

Nationellt id-kort

Om något fel har upptäckts på ett nationellt id-kort ska en reklamation skrivas och lämnas in tillsammans med originalhandlingen (det nationella id-kortet) till en passexpedition i samband med ansökan om ett nytt id-kort. Detta betyder att du får betala ny ansökningsavgift och är inte garanterad att få ersättning för ansökningsavgiften till den nya nationella id-kortet. Polismyndigheten gör bedömningen om felet är ett fabrikationsfel eller  uppkommit av felaktig hantering. Om det är ett fabrikationsfel kan du få ersättning för ansökningsavgiften för ditt nya nationella id-kort. Är det nationella id-kortet trasigt på grund av felaktig hantering får du själv stå för kostnaden. 

Internationella standarder

FN-organet ICAO, International Civil Aviation Organization, utfärdar rekommendationer för pass och övriga resehandlingar. Även inom EU finns gemensamma bestämmelser om resehandlingar. Det svenska passet och nationella id-kortet följer standarden för pass respektive id-kort.

Chip i pass och nationella id-kort
Passet och det nationella id-kortet är försedda med ett chip som lagrar personuppgifter och foto. I passet lagras även fingeravtrycket i chippet. Syftet är att höja säkerheten och säkerställa att personen på fotot och den som använder resehandlingen är samma person.

Fingeravtryck i passet
Fingeravtryck i det vanliga passet är obligatoriskt och i enlighet med EU-regler. Fingeravtrycket lagras endast i datachipet i passet. Barn under sex år och de som har permanenta skador på sina fingrar behöver inte lämna fingeravtryck.

Den sökande som har en tillfällig skada på en eller båda händerna, som gör att fingeravtryck inte kan lämnas, kan endast få ett provisoriskt pass eller nationellt id-kort, beroende på resmål.

Foto
Fotografering för pass och nationellt id-kort sker vid ansökningstillfället hos polisens passexpeditioner. Det gör att kvaliteten på fotot blir bra och utesluter att en person använder sig av någon annans foto i syfte att skaffa sig ett pass på olaglig väg.

Det går inte att få kopior av passfotot.

Samtliga svenska pass som utfärdas i Sverige är så kallade biometriska/e-pass. Detta gäller inte de provisoriska pass som utfärdas på svensk ambassad/konsulat.

Kan man alltid räkna med att få ett pass?

Du kan inte få ett pass om:

  • Du avtjänar ett fängelsestraff.
    -  Är du dömd till ett år eller längre kommer din ansökan att avslås. Du bör därför invänta villkorlig frigivning innan du gör en ansökan.
    -  Är du dömd till fängelsestraff under ett år, men till mer än en månad krävs det passtillstånd från Kriminalvården. Din ansökan prövas individuellt, men det kan hända att du får avslag.
  • Du inte kan styrka ditt svenska medborgarskap. Du är skyldig enligt 6 § passlagen och 3 § förordningen om nationellt identitetskort att styrka ditt svenska medborgarskap. Kan du inte uppfylla detta krav kan din ansökan avslås.
  • Du redan har ansökt om tre pass under en femårsperiod. När du ansöker om ditt fjärde pass inom samma period beviljas inte din ansökan, om du inte kan visa att du har särskilda skäl för att ytterligare pass ska utfärdas.

Att låna eller låna ut legitimation till någon annan

Det är olagligt att låna någon annans identitetshandling och utge sig för att vara den personen. Det är också olagligt att låna ut sin egen identitetshandling om man vet eller misstänker att den som lånar identitetshandlingen kommer att missbruka den, till exempel genom att uppge sig vara den person som handlingen är utfärdad för. 

I båda fallen handlar det om missbruk av urkund (Brottsbalken 15 kap, 12 §), ett brott som kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

Olagligt att ändra födelsedatum på legitimationen

Att ändra en uppgift på en legitimation, intyg eller motsvarande kan betraktas som urkundsförfalskning eller förvanskning av urkund, vilket kan leda till böter eller fängelse. Om man blir dömd finns man med i polisens belastningsregister i minst fem år. Det kan innebära problem, till exempel om man söker arbete eller vill studera utomlands.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden