MärkDNA förebygger bostadsinbrott

MärkDNA är ett samlingsnamn på en typ av märkning som kan användas i brottsförebyggande syfte, men även vid brottsutredning.

Märkningen görs med ett syntetiskt framställt DNA och vätskan penslas på värdesaker, ungefär som nagellack. Vätskan är osynlig, men framträder under UV-ljus. Eftersom varje märkning är unik kan den spåras. Märkningen håller minst fem år på föremål.

MärkDNA förekommer idag i sprinklersystem på banker, värdedepåer, värdetransporter, butiker, lager, fordon eller på värdeföremål i hushåll. Det är en modern stöldskyddsmärkning som är flexibel och ger en spårbarhet som avskräcker kriminella.

Polisen söker efter stöldgods som är stöldskyddsmärkta med MärkDNA. Foto: Jimmy Gustafsson

 

MärkDNA

  • kan appliceras på värdefulla ägodelar utan att de förstörs eller minskar i värde.
  • är spårbart.
  • kopplar samman föremålet med dess ägare.
  • gör föremål oattraktiva på hälerimarknaden.
  • avskräcker tjuven från att gå in bostäder och stjäla värdeföremål.
  • är en billig och enkel åtgärd att skydda privata värdeföremål.

MärkDNA löser inte alla inbrottsproblem men är ett utmärkt komplement till andra inbrottsskyddande åtgärder.

Steg för steg - så använder du MärkDNA

Frågor och svar om MärkDNA

Se om ditt hus, märk dina värdesaker (pdf, 234 Kb, öppnas i eget fönster)

Bostadsinbrott minskat i områden med DNA-märkning

MärkDNA har använts i England i ett femtontal år. Där har man sett att bostadsinbrotten har minskat avsevärt i områden där det genomförts DNA-märkning. Även våldsbrottslighet och annan brottslighet har minskat i dessa områden, och man har inte heller sett någon förskjutning av brottsligheten till närliggande områden.

Kampanj i Staffanstorp

Under hösten 2015 och våren 2016 genomfördes ett samverkansprojekt i Staffanstorps kommun. I projektet deltog kommunen, polisen och försäkringsbolag. Målgruppen var samtliga hushåll i kommunen. Tillsammans med medborgarna arrangerades flera medborgarmöten med stor uppslutning. På ett par veckor hade över tusen hushåll i Staffanstorps kommun skaffat sig MärkDNA, mycket tack vare den höga tillgängligheten av MärkDNA och kommunikativa insatser där medborgarna informerades om vad MärkDNA är och vilka fördelar det finns med MärkDNA.

Under våren 2016 fortsatte kampanjen med uppföljande aktiviteter så som uppsökande verksamhet i föreningslivet, ökad polisiär synlighet, samt information på kommunens knutpunkter via polisens volontärer.

Slutresultatet blev att antalet bostadsinbrott minskade med 35,5 procent mellan 2015 och 2016. Arbetssättet är på väg att utgöra en nationell modell, för att kunna spridas vidare till andra kommuner.   

Rapport: Staffanstorpsmodellen - utvärdering av att förebygga brott med märkDNA (pdf).

Projekt i Stockholm

Under 2014 inleddes en satsning på att stärka det brottsförebyggande arbetet till privatpersoner i Stockholms län. Syftet var att minska bostadsinbrott och inbrott i fordon i anslutning till bostad.

Tre kommundelar ingick i projektet: Stocksund (Danderyds kommun), Sticklinge (Lidingö stad) och Fornudden (Tyresö kommun). I varje kommundel fick 500 hushåll kostnadsfritt MärkDNA från tre olika leverantörer under ledning av den lokala polisen.

En uppföljning har genomförts av samtliga hushåll som ingått i försöksverksamheten, och även ett urval av boenden i de utvalda kommundelarna som inte har deltagit i försöksverksamheten.

I utvärderingen gjord av Malmö Högskola framgår det att det inte finns några indikationer på att försöket med MärkDNA har lett till att bostadsinbrotten har ökat i övriga delar av de kommuner som ingår i projektet. Antalet bostadsinbrott minskade, dock i betydligt mindre omfattning än i försöksområdena.

I utvärderingen framkommer att risken för bostadsinbrott minskar med 40 procent i områden där metoden MärkDNA används. Det finns inga stöd för att brottsligheten ”flyttar runt hörnet”. För övriga delar av berörda pilotkommuner var minskningen 10 procent under utvärderingsperioden juli 2014 till december 2015. Övriga kommuner i Stockholms län hade under motsvarande tid en ökning med knappt 20 procent av anmälda bostadsinbrott.  

Under projektets gång genomfördes flera informationsmöten med boende i försöksområdena. Intresset var stort och det resulterade i många personliga möten mellan lokala polisen och medborgare för att prata om brottsförebyggande åtgärder som villa- och radhusägare kan tänka på.

– Hushållen som deltog i projektet var mycket positiva till att märka upp sina ägodelar och därmed aktivt bidra till ökad trygghet dels hos sig själva men även i sitt närområde. MärkDNA är en av de brottsförebyggande åtgärder som privatpersoner kan använda för att minska risken för att utsättas för bostadsinbrott, säger polisinspektör Ulf Malmkvist vid polisregion Stockholm och projektledare i MärkDNA-projektet.

Utvärdering av MärkDNA-projekt i Stockholm (pdf, 715 Kb, öppnas i eget fönster)

UV-lampor i alla "målade polisbilar"

Samtliga "målade" polisbilar i Stockholm, Skåne, Kalmar, Kronoberg och Blekinge län har utrustats med UV-lampor. Dessa specialficklampor används för att kontrollera äktheten på olika id-handlingar och för att lättare hitta dna-märkt stöldgods.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden