Verksamhetsidé och långsiktiga mål

Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Människor ska känna sig trygga där de bor och vistas.

Polismyndighetens uppdrag och inriktningen för verksamhetsåren 2015 – 2016 tar sin utgångspunkt i bland annat polislagen, instruktionen för Polismyndigheten samt regleringsbrevet.

Arbetet under åren 2015-2016 ska leda till att intentionerna med ombildningen infrias.
Information om bildandet av den nya myndigheten på polissamordningen.se

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén åskådliggör polisens långsiktiga inriktning, ur minst ett 5-årsperspektiv, samt den förflyttning som Polismyndigheten har framför sig.

Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati.

Långsiktiga mål

De långsiktiga målen, i ett tre till fem-årsperspektiv, ger en tydlig riktning och ska säkerställa att myndigheten genomför den förflyttning som är identifierad. De långsiktiga målen har utöver syftet att förflytta myndigheten även till uppgift att skapa långsiktighet och uthållighet i polisens prioriteringar.

  1. Vi finns tillgängliga där medborgarna behöver oss.
  2. Vi är EN Polis som utvecklar verksamheten och skapar framgång tillsammans.
  3. Vi är proaktiva och flexibla, med förmågan att anpassa verksamheten.
  4. Vi förhindrar brott från att begås.
  5. Vi har förbättrat vårt utredningsresultat.

Strategiska initiativ

Strategiska initiativ har som syfte att på kortare sikt, ett till tre år, prioritera och göra tydliga vägval för Polismyndigheten.

Strategiska initiativ är nationella initiativ som genomförs för att kraftsamla kring prioriterade insatser och för att bidra till att de långsiktiga målen uppfylls.

Regionledningscentraler (RLC) och geografisk indelning

Arbetet med att skapa sju regionala ledningscentraler och en nationell ledningscentral genomförs under perioden andra halvåret 2015 – till slutet av 2016.

Mer än hälften av resurserna i polisregionen ska återfinnas i lokalpolisområdet

Ett centralt beslut är att mer än hälften av resurserna i en polisregion ska återfinnas i lokalpolisområdena med syfte att bedriva verksamheten närmare medborgarna. Omdisponeringen av resurser genomförs löpande fram till utgången av år 2016.

Medborgarlöften och lokal samverkan

Lokala medborgarlöften är en utveckling och ett komplement till dagens samverkansöverenskommelser som redan finns i 85 procent av kommunerna. En bärande tanke för ett lokalt medborgarlöfte är dialogen med medborgarna, kommunikationen av löftet samt uppföljning och återkoppling gällande uppfyllelsen av medborgarlöftena. Den lokala lägesbilden, där medborgarnas och medarbetarnas kunskap bättre ska tas tillvara, ska utgöra en grund för prioriteringar av verksamheten.
Medborgarlöften

Utredningsverksamheten

Åtgärder i den tidiga delen av utredningsprocessen ska utvecklas, så att förutsättningarna för att utreda brott ökar. Återkoppling till brottsutsatta ska ske i utredningsprocessen och samverkan med Åklagarmyndigheten ska bli bättre så att Polismyndighetens brottsutredningar ger åklagare ett gott stöd för ställningstaganden till om åtal ska väckas.

Organiserad brottslighet

Till grund för bekämpningen av organiserad kriminalitet de kommande två åren är den strategiska rapport om organiserad brottslighet som togs fram under våren 2015. Slutsatserna i rapporten utgör polisens bidrag i Samverkansrådet, myndighetssamverkan mot grov organiserad kriminalitet.
Särskild satsning mot grov brottslighet

Grundläggande fri- och rättigheter

Den rådande samhällsutvecklingen med tilltagande terrorhot och hatbrott utmanar det demokratiska samhällets grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, vilket ställer särskilda krav på att polisen handlar beslutsamt och vidtar adekvata åtgärder på området. Detta nödvändiggör bland annat nya organisatoriska och verksamhetsmässiga initiativ från polisens sida i fråga om brottsutredning, underrättelseverksamhet och metodutveckling.

Mobila it-lösningar

Förutsättningarna för att bedriva en effektiv verksamhet i yttre tjänst kan förbättras genom en effektivare åtkomst till polisens it-system. Genom införande av en ny mobil plattform kan tillgången till information öka.

Medborgarmötet

Den vanligaste vägen till att komma i kontakt med polisen är via polisens kontakt center (PKC). De allra flesta brott anmäls via PKC och utredningsprocessen startar där. Tillgängligheten och verksamheten vid PKC ska utvecklas.

Medarbetardrivet utvecklingsarbete

En central faktor för att utveckla svensk polis är medarbetardrivet utvecklingsarbete. Under året ska former för detta utvecklas.

Migrantströmmar och gränspolisiär verksamhet

Den omfattande migrantströmmen ställer stora krav på polisens förmåga att hantera sina uppgifter inom det gränspolisiära området.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden