Avgifter för prövning av tillstånd

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Gör din ansökan i god tid.

Ansökan och avgift

Ansök om tillstånd hos polisen i den polisregion tillståndet ska gälla.
Ditt län tillhör den här regionen. 

  1. Ansökan: Fyll i blanketten och skicka den till polisen via e-post
  2. Betalning: När polisen tagit emot din ansökan skickas inbetalningsavi ut via e-post (gäller ej vapenärenden). För säkerhets skull skickas samma avi också ut via post. Observera, betala bara en gång. För vapenärenden skickas inbetalningsavi av säkerhetskäl ut endast via post.

Om du inte har möjlighet att ansöka via e-post eller betala digitalt kan du göra det på en polisstation.

När avgiften är betald kan polisen börja handlägga ditt ärende. Gör din ansökan i god tid. Handläggningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett från början.

För ansökan om tillstånd utanför polisens ansvarsområden, kontakta din kommun.

Tillstånd enligt ordningslagen SEK
Allmän sammankomst 250
Offentlig tillställning 700
Användande av offentlig plats 700
Penninginsamling (lokal kommunal föreskrift) 250
Övriga tillstånd enligt lokala ordningsföreskrifter 700

Vapen
Tillstånd att inneha skjutvapen, första vapnet
Nästföljande vapen

700
250

Avgift för dubblettbevis av tillstånd att inneha skjutvapen 180
Tillstånd att inneha ammunition 250
Utfärdande av ett europeiskt skjutvapenpass 700
Tillstånd att låna skjutvapen 250
Tillstånd att förvara skjutvapen hos annan 250
För ansökan om förnyelse av tidsbegränsade tillstånd tas endast en avgift ut per sökanden oavsett antal vapen 250
Förnyande av eller införande av ytterligare skjutvapen i ett europeiskt skjutvapenpass 250
Tillstånd till överföring av skjutvapen eller ammunition till annat EU-land 250
Tillstånd till införsel av skjutvapen eller ammunition 700
Tillstånd till att driva handel med skjutvapen 3 700
Tillstånd att ta emot skjutvapen för reparation/översyn 2 300
Godkännande av föreståndare för handel med skjutvapen, ersättare för denne eller person som i vapenhandlares ställe ska närvara vid provskjutning 700
Skjutning med vapen, se fyrverkeri och sprängning

Ordningsvakt
Förordnande som ordningsvakt 700
Grundutbildning ordningsvakt 7 780

Vägtransportledare
Förordnande som vägtransportledare 700

Fyrverkeri och sprängning
Användande av pyrotekniska varor 700
Sprängningstillstånd 1 350
Stenspräckning 1 350
Skjutning med vapen (skottlossning) 1 350

Hotell- och pensionatsrörelse
Prövning av ansökan om hotell- och pensionatsrörelse 3 700

Larm
Tillstånd för installatör enligt lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar med mera. 2 300

Krigsmateriel
Ansökan om tillstånd enligt 11 § krigsmaterielförordningen som avser utförsel av övrig krigsmateriel exempelvis kulgevär, pistol, revolver, helautomatiska vapen 700

Mer information

112 vid larm
114 14 övriga ärenden