Ansök om tillstånd för demonstration

I Sverige har alla rätt att demonstrera och hålla torgmöten, det är en starkt skyddad rättighet som finns i grundlagen. Polisen har en skyldighet att bevilja tillstånd till den som möter kraven.

Om du har fått tillstånd för en demonstration ska polisen se till att arrangörerna kan genomföra manifestationen och att publiken kan ta del av den.

Mötes- och demonstrationsfriheten regleras i 2 kap. 1 § regeringsformen.

Det innebär inte att man överallt eller vid alla tidpunkter har rätt att demonstrera. Rätten att mötas och demonstrera får begränsas i lag, men bara om det är nödvändigt, till exempel på grund av ordning, säkerhet eller med hänsyn till trafiken.

Blankett

Tillstånd för demonstration: Ansökan tillstånd ordningslagen

Tillstånd för demonstration

Demonstrationer, det vill säga allmänna sammankomster på offentliga platser, får inte anordnas utan tillstånd. En skriftlig ansökan om tillstånd ska skickas in till polisen på den ort där demonstrationen ska genomföras. Du måste skicka in ansökan i god tid, senast en vecka innan. När ansökan har lämnats in kan polisen ta kontakt med dig som arrangör för att inleda en dialog om hur demonstrationen/sammankomsten ska genomföras.

Polisen får bara i undantagsfall vägra tillstånd för en demonstration. Skälet kan vara att det är nödvändigt, med hänsyn till ordning och säkerhet.

Säkerheten arrangörens ansvar

Du som anordnar en demonstration ska se till att det råder god ordning vid sammankomsten. Polisen får bestämma villkor som behövs för säkerheten och för att det ska råda god ordning, exempelvis tid och plats för demonstrationen.

Så säger lagen / Demonstrationer

I ordningslagen finns regler om när och hur man söker tillstånd för att demonstrera och när polisen har rätt att ställa in eller upplösa en demonstration.

Mer om demonstrationer

112 vid larm
114 14 övriga ärenden