Hjälp och stöd från samhället

Du som varit utsatt för ett brott har möjlighet att få stöd och hjälp i olika former, beroende på vilken typ av brott du blivit utsatt för.

Information till brottsoffer ljudfil

Ljudfilen är ungefär fem minuter lång. De sista två minuterna får du postadress, telefonnummer och internetadresser till polisen, andra myndigheter och ideella organisationer. Du behöver ha en spelare, till exempel Windows Media Player, för att kunna lyssna på filen.
Brottsofferinformation som ljudfil (Mp3, öppnas i eget fönster)

Om du är i behov av skydd

Om du blir hotad eller utsatt för påtryckningar eller våld kan du få hjälp att skydda dig.
Om du behöver skydd

Stöd från socialtjänsten i din kommun

Socialtjänsten i din kommun har ansvar för att du som utsatts för brott och dina anhöriga får stöd och hjälp. Det kan handla om ekonomiskt, praktiskt och psykologiskt stöd. I vissa kommuner finns särskilda stödcentrum för unga som utsatts.

Föreningar och organisationer

Det finns flera ideella föreningar och organisationer som arbetar med att stödja och hjälpa brottsutsatta, till exempel brottsofferjourer och kvinnojourer.

Tolk

Polisen är skyldig att erbjuda hjälp om du inte behärskar svenska språket eller om du är döv, hörselskadad eller har en talskada. Vid kontakt med polisen, tala om att du behöver tolk.

Engelska

Webbplatsen på engelska / English

Svenskt teckenspråk

Sidan för teckenspråk

Lättläst information

Sidan för lättläst

De nationella minoritetsspråken

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Webbplatsen har översatt information på minoritetsspråken, det vill säga jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Suomi / Finska
Davvisámegiella / Samiska
Meänkieli / Tornedalsfinska
Romanés / Romani chib
ייִדיש / Jiddisch

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

Du som har en funktionsnedsättning

Det finns hjälp att få utifrån vad din funktionsnedsättning medför, det vill säga vilka behov av hjälp du har. Vid kontakt med polisen, tala om vad du behöver.

Döv och hörselskadad

Polisen kan erbjuda tolk.

Synskadad

Polisen kan erbjuda att du får information uppläst eller som lagrad information.

Rörelsehindrad

Polisen ser till att lokalerna är tillgängliga för dig.

Kognitiva funktionsnedsättningar

När du har kognitiva funktionsnedsättningar, såsom begåvningsfunktionsnedsättning, läs- och skrivsvårigheter med flera, anpassar sig polisen efter dina behov.

Stöd i rättsprocessen

Du har i de flesta fall rätt att ta med dig en stödperson vid besök hos polisen. Du bestämmer själv vem som ska vara din stödperson. Det kan vara en vän, en tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en brottsoffer- eller kvinnojour. Stödpersonen får inte någon ersättning för att delta.

Du kan även få ett målsägandebiträde, ett så kallat juridiskt biträde. Om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägandebiträdet stöder dig genom hela den juridiska processen. Om du önskar ett målsägandebiträde talar du om det för polis eller åklagare.

Stöd till vittnen

Ett vittnesstöd ska finnas till hands i domstolens väntsal för att ge allmän information och stöd till vittnen, men även till dig som målsägande, före och efter en domstolsförhandling.

Vill du ha mer information om stöd till vittnen kan du kontakta tingsrätten eller hovrätten där rättegången ska hållas.

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning kan gälla till exempel skadeståndstalan som polis och åklagare inte hjälper till med, eller förhandlingar med försäkringsbolag.

För ytterligare information kontakta Rättshjälpsmyndigheten  eller en advokatbyrå som lämnar rådgivning enligt rättshjälpslagen.

Medling

Medling innebär att du som utsatts för brott träffar gärningspersonen för att prata om brottet med hjälp av en opartisk medlare. Syftet med medling är i första hand att gärningspersonen ska få ökad insikt om brottets konsekvenser, och att du som blivit utsatt ska få möjlighet att bearbeta dina upplevelser av brottet. Medling vid brott är en del av rättssystemet, men är ingen egen påföljd.

Att delta i medling är helt frivilligt för båda parter.

Det är obligatoriskt för landets kommuner att erbjuda medling då gärningspersonen är under 21 år. För närmare information om medlingsverksamhet på din ort, kontakta polisen där du bor, socialtjänsten eller den lokala brottsofferjouren.

Information från Kriminalvården

Du som har blivit utsatt för ett brott mot hälsa, liv, frihet eller frid ska tillfrågas om du vill veta när gärningspersonen exempelvis får permission, inte kommer tillbaka från en permission eller andra vistelser utanför anstalten, rymmer eller friges.

Brottsoffer- och personsäkerhetshandläggare

I alla polisområden har polisen brottsoffer- och personsäkerhetshandläggare. Ring 114 14 och fråga efter brottsoffer- och personsäkerhetshandläggare på din ort.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 

Teckenspråksfilm - Stöd till brottsoffer

Till lättläst text