Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Allmänna frågor om amnestin

Här hittar du svaren på några vanliga frågor kring amnestin.

Vad menas med en tidsbegränsad amnesti för explosiva varor?

Under amnestin kan den som hanterar explosiva varor utan att ha rätt till det kontakta Polismyndigheten som omhändertar varan. Den som frivilligt kontaktat myndigheten döms då inte för brott mot tillståndsplikten i lagen om brandfarliga och explosiva varor. För ansvarsfrihet krävs att den explosiva varan har omhändertagits av Polismyndigheten.

Under vilken tid gäller amnestin för explosiva varor?

Amnestin gäller under tiden den 15 oktober 2018 till den 11 januari 2019.

Vad är "hantering" av explosiv vara?

Med hantering menas: bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
Se 5 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Vad är explosiva varor?

Till explosiva varor räknas:

  • explosiva ämnen och blandningar,
  • explosiva föremål,
  • andra ämnen, blandningar och föremål som tillverkats i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Se 4 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrift MSBSFS 2010:4 anges närmare vad som menas med explosiva varor.

Föreskrifter om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor på MSBs webbplats

Omfattar amnestin för explosiva varor även nödraketer?

Amnestin omfattar brott mot tillståndsplikten och gäller de varor som kräver tillstånd.

Vad är syftet med amnestin för explosiva varor?

Syftet är att minska antalet illegala explosiva varor i samhället.

Vilka myndigheter är det som ger tillstånd för explosiva varor?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt kommunerna är tillståndsmyndigheter.
Se 18 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Vad innebär tillståndsplikten för explosiva varor?

Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor ska ha tillstånd till det.
Se
16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

För vissa explosiva varor där riskerna vid användning betraktas som låga finns det undantag från tillståndskravet. Undantagen gäller Bland annat fyrverkerier och vissa andra pyrotekniska artiklar.
Alla undantag anges i 2 och 3 kap. i MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor MSBFS 2016:3.

Hur gör jag för att kontakta polisen?

Hur gör jag om jag hanterar explosiva varor utan tillstånd och vill lämna uppgifter om det till Polismyndigheten under amnestin?

Du får absolut inte ta med explosiva varor till en polisstation eller i övrigt transportera det. Kontakta istället Polismyndigheten på telefonnummer 114 14 och fråga hur du ska göra. När du kontaktar polisen har du rätt att vara anonym.

Om jag känner till att någon hanterar explosiva varor, kan jag kontakta polisen och be dem hämta varorna även fast det inte är mina?

Ja, du kan kontakta Polismyndigheten och du har rätt att vara anonym. Ansvarsfriheten gäller både för den som lämnar upplysningar och för den som utan tillstånd hanterar varorna.

Är det något särskilt jag behöver tänka på när jag ringer polisen angående amnestin för explosiva varor?

Ja, för att du ska omfattas av ansvarsfriheten krävs att du lämnar de uppgifter som Polismyndigheten behöver för att kunna omhänderta den explosiva varan. För ansvarsfrihet krävs att den explosiva varan har omhändertagits av Polismyndigheten.

Ansvarsfrihet, anonymitet och tillstånd

Gäller ansvarsfriheten även om det visar sig att den explosiva varan som polisen har omhändertagit kan kopplas till ett brott? Kan jag då bli åtalad och dömd?

Ansvarsfrihet gäller bara för den olagliga hanteringen. Finns det samband mellan den omhändertagna explosiva varan och andra brott får Polismyndigheten utreda dessa.

Vad omfattar anonymiteten under amnestin?

Anonymiteten omfattar endast hanteringen av explosiva varor som det krävs tillstånd för att få inneha.

Om jag vill lämna in illegala explosiva varor efter amnestin, vad händer då? Riskerar jag att bli åtalad eller dömd för innehavet?

Eftersom det krävs tillstånd för att hantera explosiva varor begår du ett brott om du hanterar sådana utan tillstånd. Enligt
10 § förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ska den som får tillgång till explosiva varor utan tillstånd omedelbart informera Polismyndigheten om det.

Gäller amnestin om jag hanterar explosiva varor utan tillstånd och polisen hittar dem?

För att omfattas av amnestins ansvarfrihet krävs att du frivilligt kontaktar Polismyndigheten och lämnar de uppgifter som behövs för att Polismyndigheten ska kunna omhänderta varorna.

Övriga frågor

Kan jag få ersättning om jag under amnestin lämnar upplysningar om explosiva varor som Polismyndigheten sedan omhändertar?

Nej, du får ingen ersättning. Däremot tar Polismyndigheten emot den explosiva varan utan avgift.

Har det genomförts en amnesti för explosiva varor tidigare i Sverige?

Nej, det här är första gången, men Sverige har genomfört vapenamnestier vid fyra tillfällen tidigare, senast under februari – april 2018.

Vad gör Polismyndigheten med de explosiva varor som omhändertas under amnestin?

Explosiva varor som omhändertas under amnestin ska som huvudregel tillfalla staten och destrueras. I vissa fall kan det dock vara befogat att bevara den omhändertagna egendomen om den behövs för musealt eller militärt ändamål eller för Polismyndighetens verksamhet, exempelvis för att utföra tekniska undersökningar i en utredning som rör ett annat brott där den explosiva varan behövs som bevismaterial.

Om det finns anledning att anta att den omhändertagna varan tillhör en bestämd ägare ska Polismyndigheten kontrollera detta och skicka en underrättelse till ägaren om omhändertagandet. Ägaren kan sedan göra anspråk på egendomen inom en månad från att han eller hon har fått underrättelsen.

Om Polismyndigheten saknar uppgifter om vem som är ägare gäller en tidsfrist på en månad från omhändertagandet. Inom den måste ägaren kontakta myndigheten och framställa anspråk på varan.

Till toppen