Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ärende med dödlig utgång granskat

Polisens hantering i samband med ett allvarligt fall av relationsvåld i Stockholm förra året hade en rad brister. Det visar polisens egen granskning.

Kvinnan dödades av den man hon hade en relation med, kort efter att åklagare i juni 2016 lagt ned förundersökningen om grov kvinnofridskränkning.

Riksåklagaren har i sin tidigare granskning av ärendet bland annat konstaterat att åklagare brast i ansvaret som förundersökningsledare. Men även polisens hantering hade brister.  

 Vårt syfte med granskningen har varit att se vilka lärdomar som kan dras och hur vi kan undvika brister i hanteringen av den här typen av fall, säger Anders Sandholm, verksamhetsexpert på polisens utvecklingscentrum Väst som gjort granskningen.

Brister i hanteringen

Polisregion Stockholm begärde hösten 2016 en intern genomlysning av ärendet. Polisens utvecklingscentrum Väst, som har nationellt sakkunnigansvar för områdena brott i nära relation och sexualbrott, fick i uppdrag att genomföra granskningen.

De brister i polisens hantering av det aktuella ärendet som kommer fram i rapporten handlar bland annat om bristande intern kommunikation och oklara beslutsvägar, till exempel vid överlämningar mellan olika funktioner och enheter. När det gäller utredningsåtgärder saknas förhör med vittnen, det gjordes ingen ansökan om kontaktförbud och den initiala riskbedömningen följdes aldrig upp av en strukturerad riskbedömning.

 Att arbeta med frågor som rör relationsvåld är mycket komplext. Att hämta in stödbevis i ett tidigt skede har en avgörande betydelse för att kunna driva ärendet vidare, säger Anders Sandholm.

Åtgärder framåt

Rapporten lämnar ett antal rekommendationer för att förbättra och utveckla polisens hantering av relationsvåld, såväl kopplat till det enskilda ärendet som generellt. Det handlar bland annat om att:

  • Verka för att ändra minimistraffet gällande grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning för att polisen ska kunna ges möjlighet att hämta in sjukhusjournaler och stödbevis även i de fall målsägare inte vill medverka.
  • Tydliggöra att videoförhör med målsägare alltid bör hållas initialt.
  • Tydliggöra att kontaktförbud ska ansökas skyndsamt och initialt i ärendet.
  • Samordna kontakten med målsägare mellan polisens olika enheter för att undvika oklarheter.
  • Inrätta en nationell bedömmandegrupp som vid behov kan granska ärenden om dödligt våld i nära relation för att säkerställa lärande och ligga till grund för evidensbaserat utvecklingsarbete.

De rekommendationer som rapporten lyfter fram har omhändertagits genom en åtgärdsplan som beslutas av chefen för Nationella operativa avdelningen. Polisregion Stockholm har påbörjat ett arbete med att åtgärda bristerna i det aktuella polisområdet.

I det löpande utvecklingsarbetet inom brottsområdet har polisen och Åklagarmyndigheten nyligen utvecklat ett ”bästa arbetssätt” för utredningar av bland annat brott i nära relation, där checklistor tagits fram för att få kortare handläggningstider och högre kvalitet i bevissäkringen.

Rapporten: Granskning av relationsvåld med dödlig utgång i polisregion Stockholm

Till toppen