Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

JO har sagt sitt om gränspolisens begäran om adressuppgifter

I november 2016 skickade gränspolisen en begäran till socialtjänsten i Malmö om adress- och kontakuppgifter till ett antal namngivna personer med utvisningsbeslut. En anmälan gjordes till JO som nu har granskat och fattat beslut.

Gränspolisens metod väckte många frågor hos olika aktörer i samhället och det var tidvis ett ganska högt tonläge i den allmänna samhällsdebatten där huvudfrågan var: Får polisen göra så här? Jurister från Unga forum inom Stadsmission Skåne, Malmö Högskola och Centrum för sociala rättigheter anmälde gemensamt polisens arbetsmetod till JO, som nu har genomlyst frågan. JO skriver i sitt utlåtande att det som kommit fram under utredningen inte ger någon anledning för JO att vidta några åtgärder.

- Utlåtandet från JO stärker mig i den uppfattning som jag har haft hela tiden att vi har gjort rätt utifrån det uppdrag som svensk gränspolis har. Myndigheter ska samarbeta och samverka och det vore konstigt om vi i våra gärningar ska motverka varandra. Nu är frågan avdömd av JO och beslutet ger oss trygghet i att vi inte har gjort något fel, säger gränspolisens chef Michael Mattsson.

Beslutet i korthet lyder:
I november 2016 skickade gränspolisen en begäran till socialtjänsten om adress- och kontakt uppgifter till ett antal namngivna personer med utvisningsbeslut. Socialtjänsten lämnade ut de begärda uppgifter som man hade tillgång till.

Den sekretessbrytande bestämmelsen i 17 kap 1 § utlänningslagen är enligt JO tydligt utformad och lämnar inte utrymme för socialtjänsten att göra egna bedömningar av barnets bästa i det enskilda fallet. Förutsatt att Polismyndigheten begär att få ta del av uppgifter som behövs för att verkställa ett utvisningsbeslut är socialnämnden skyldig att lämna ut dem.

Det finns varken någon skyldighet för eller något formellt hinder mot att socialtjänsten på eget initiativ informerar de personer vars adress- och kontaktuppgifter har efterfrågats eller lämnats ut till gränspolisen. Om en enskild begär att få information i frågan bör en sådan begäran hanteras på samma sätt som andra framställningar om att få ta del av uppgifter hos en myndighet.

Det som framkommit ger inte JO anledning att vidta någon utredningsåtgärd.

 

Till toppen