Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Nya regler om cabotage

Måndagen den 17 juli trädde nya regler om internationella vägtransporter i kraft. Lagstiftningen kring cabotagetransporter har blivit tydligare och regelverket blir enklare för polisen att tillämpa.

– Vi är glada att ändringen kommit till stånd så att vi kan intensifiera våra kontroller av tillstånd inom den yrkesmässiga trafiken, säger Erling Andersson, poliskommissarie, Utvecklingscentrum Mitt.

Polisen har ett uppdrag när det gäller tillsyn och kontroll av yrkestrafiken och enligt regleringsbrevet för 2017 ska dessa kontroller öka. Sedan tidigare finns riktlinjer för hur polisen ska arbeta med yrkestrafikfrågor, cabotage och kombitrafik. En översyn av dessa kommer att ske utifrån förändringarna i lagstiftningen.

– Vi har redan börjat planera för utbildningsinsatser riktade mot de grupper som kommer att genomföra kontrollerna, säger Erling Andersson.

Fakta om cabotage

  • Cabotage innebär att utländska transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land.
  • Bryter företaget mot regelverket, handlar det om olaga cabotage och kan innebära sanktionsavgifter.
  • Det fastställda beloppet för sanktionsavgiften är 40 000 kronor.

Mer om internationella transporter

Förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980786.htm

1072/2009/EU artikel åtta:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1072&from=sv

Till toppen