Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Attentatet 7 april utvärderat

Polisens hantering av terrorattentatet på Drottninggatan 7 april var framgångsrik. Myndigheten hade mental beredskap och kompetens för att hantera situationen. Det finns dock åtgärder att vidta, flera av dem har redan påbörjats.

Utvärderingen visar att olika delar av myndigheten var förberedda för att hantera attentatet, bland annat på grund av utbildning, erfarenhet och lärdomar från tidigare händelser. Den visar också betydelsen av det stora engagemang och den initiativkraft som medarbetarna uppvisat.

– Vi hade förberett oss under lång tid och lagt mycket kraft på att stärka förutsättningarna för personalen inför ett eventuellt terrordåd. Vi var mentalt och taktiskt förberedda, men är samtidigt medvetna om att det finns betydligt mer att utveckla, säger Ulf Johansson regionpolischef i Stockholm.  

Jämfört med terrorattentatet som inträffade i Stockholm 2010 kan konstateras att polisens samlade förmåga är betydligt högre 2017.

Lärdomar för ytterligare höjd förmåga

Utvärderingen visar också på åtgärder som behöver vidtas: Exempelvis rätt utrustning och kompetens för ingripanderesurserna (skyddsutrustning och förstärkningsvapen), att hantering av terrorism bör ingå i berörda utbildningar för att säkra enhetlighet, och att säkra resurser för uthållighet. Det bör också säkerställas att polisen har tillräckligt med specialistfunktioner och funktionella IT-system, dessutom har myndigheten behov av att öka sin förmåga att inhämta bild/film från kamerabevakning och allmänhet. 

– Flera av åtgärderna är påbörjade eller planerade sedan tidigare, utrustning för ingripanderesurserna är exempelvis redan upphandlad och beställd, och kommer att börja levereras ut i början av 2018. Terrorism ingår också sedan en tid tillbaka som en obligatorisk del av den polisiära vidareutbildningen i konflikthantering, säger Jonas Hysing, chef nationella taktiskt rådet, Noa

Detta ingår också som en del i den satsning på 400 miljoner, som ska förstärka polisens förmåga mot terrorism fram till år 2020.
Mer om satsningen i debattartikeln Obekväma beslut krävs

Svenska strategin mot terrorism

Utvärderingen är polisens egen, och baseras på intervjuer med cirka 100 personer som arbetade i händelsen, cirka 750 enkätsvar, loggar och minnesanteckningar.

– Syftet med utvärderingen är just att, utifrån händelsen och vad som sedan tidigare är känt om framgångsrik terrorismbekämpning, ta fram lärdomar som fokuserar på att förstärka det som fungerat väl och ska ge möjlighet att justera det som inte har fungerat under händelsen, säger Karin Hylander, nationella taktiska rådet, Noa

Utgångspunkten i utvärderingen är den svenska strategin mot terrorism, och det ansvar som strategin ger Polismyndigheten när det gäller att hantera terrorattentat.

Utvärdering av den nationella särskilda händelsen Nimo

Om nationella taktiska rådet, NTR

NTR är ett samarbetsorgan mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen med syfte att öka polisens förmåga att motverka och hantera terrorism.Rådet tillhör organisatoriskt Operativa enheten vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning.

Till toppen