Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Grova brott och angrepp mot poliser

Skarpare lagstiftning, tillräcklig bemanning och uppgraderad utrustning. I en debattartikel ger Dan Eliasson och Mats Löfving exempel på insatser inom flera områden för att motverka den grova brottsligheten och attackerna mot polisen.

Det gångna året har inneburit många svåra utmaningar för svensk polis, med flera omfattande operativa händelser. Terrordådet på Drottninggatan, NMR-demonstrationen och EU-toppmötet i Göteborg och en kraftig ökning av det dödliga skjutvapenvåldet är några exempel. Vid sidan av det finns tecken på att brottsligheten börjar öka igen. Nationella trygghetsundersökningen från Brå visar att sexualbrott, misshandel, bedrägerier och andra brott ökar i samhället. I flera fall syns redan ökningen i statistiken över polisanmälda brott. Det är en oroande utveckling som kräver ytterligare insatser.
 
Utöver det finns det två frågor som kräver särskilda åtgärder – den grova brottslighetens utveckling och angreppen mot polisen. Båda dessa problem hänger samman. Attackerna mot polisen är många gånger en reaktion på våra insatser. När vi griper grovt kriminella, stör narkotikaförsäljning eller beslagtar vapen känner de kriminella sig hotade och attackerar oss. Förövarnas avsikter går inte att missförstå. Det handlar om att störa och påverka vår rättsordning genom hot och våld.
 
Senaste tidens attacker har passerat alla gränser. Listan över allvarliga angrepp börjar bli lång. Oacceptabelt lång. Attacken mot Uppsalas polisstation den 27 november. Beskjutningen av en polis bostad i Västerås den 28 oktober. Sprängningen av Helsingborgs polishus den 18 oktober. Knivskärningen av en polis i centrala Stockholm den 31 augusti. Sprängningen av en polischefs bil i norra Stockholm den 6 februari. Det är exempel på grova angrepp bara i år.
 
Utvecklingen går åt fel håll. Samtidigt ökar angreppen vår beslutsamhet. Vi kommer aldrig att acceptera angrepp mot polisen eller andra företrädare för rättsväsendet. Det får samhället heller aldrig göra. Angreppen drabbar hela samhället. Hänsynslösheten bland de kriminella är stor och innebär risker för alla som befinner sig i närheten vid angreppen. I längden försämras de även vår förmåga att skydda och hjälpa allmänheten.
 
Polisen måste precis som alla andra anpassa sitt arbete efter hur samhället ser ut. Ett exempel är den stora kraftsamling som polisen och andra myndigheter har gjort under senare år. Resurserna styrs mer mot de mest brottsbelastade områdena, där fler polisanställda ingriper mot, utreder och spanar mot grov brottslighet. Det bedrivs ett ständigt arbete för att utveckla arbetsmetoderna med ökad kameraövervakning, bättre it-verktyg, drönarsystem och skottdetektorer. Det är några exempel på den tekniska utveckling vi satsar på för att bli ännu bättre på att utreda grova brott.
 
Trots insatserna har det grövsta våldet nått rekordnivåer. Hittills under året har närmare 40 personer skjutits ihjäl i landet. Bara för några år sedan handlade det om ett tiotal dödsskjutningar årligen. Det räcker inte bara med insatser från polisen och rättsväsendet för att bryta den negativa trenden. Hela samhället måste agera utifrån sina ansvarsområden. Det krävs kraftfullare insatser för att få fler i arbete, förbättra skolresultaten, lyfta boendemiljöerna och mycket annat. Det är mest angeläget i de mest utsatta områdena runt om i landet.
 
För att motverka den grova brottsligheten och attackerna mot polisen krävs insatser på flera områden:
 
• Skarpare lagstiftning. Lagstiftningen mot den grövsta brottsligheten måste vara tillräckligt effektiv. Ökad möjlighet till kameraövervakning, fortsatt tillgång till datalagring och möjlighet till hemlig dataavläsning är som tidigare framförts polisens viktigaste önskemål.

• Rättslig respons. Det är för lätt för kriminella att komma undan idag. För unga lagöverträdare som ställer sig helt utanför samhällets spelregler, till exempel genom dödligt våld och grova brott i gängmiljöer, måste nya lösningar övervägas. Om det handlar om vårdinsatser för att påverka eller strängare straff är en politisk fråga. Påföljden ska spegla det brott som är begånget. Rådande system möter inte dagens utmaningar.

• Tillräcklig bemanning. Ju fler kollegor poliser har runt sig i svåra situationer, desto säkrare och tryggare kommer de att känna sig. De finansiella tillskotten under kommande år blir till stor hjälp. Ska polisen växa ytterligare enligt regeringens uttalade ambitioner kommer det att krävas kraftfulla resursförstärkningar för tiden efter 2020. I budgetunderlaget som lämnas till regeringen i slutet av februari 2018 ska vi tydliggöra behoven.

• Starkare rättsskydd för poliser. Angreppen mot blåljuspersonal måste straffas hårdare. Fler poliser som utsätts bör få rätt till kränkningsersättning, vilket regeringen glädjande nog har beslutat att utreda. Det finns även skäl att ytterligare se över skyddet av polisanställdas personuppgifter, både i polisens egna register och i offentliga register.
 
Polisen arbetar också med egna åtgärder för att skydda våra medarbetare:
 
• Mer resurser. Runt 150 miljoner kronor ytterligare satsas på medarbetarskyddet de närmaste tre åren. En strategisk åtgärd är att utvecklingsarbetet inom polisen mot systemhotande hot, våld och påverkan ska samordnas av en särskild arbetsgrupp.

• Utvecklade akuta insatser. Ett intensivt arbete pågår för att utveckla metoderna vid utredningar av grova våldsbrott. Ett särskilt metodstöd vid dessa utredningar har nyligen uppdaterats, för att säkerställa att rätt åtgärder görs i den akuta utredningsfasen.

• Förstärkt skalskydd. För att identifiera risker pågår en kartläggning av polisens skalskydd och det görs kontinuerliga säkerhetsgenomgångar. Lokaler i särskilt utsatta områden prioriteras.

• Kompetensutveckling. Polisens utbildningar för att öka beredskapen inför hot och våld förbättras ständigt. Utbildningen i så kallad bastaktik byggs på med utbildningen i polisiär konflikthantering.

• Uppgraderad utrustning. En stor satsning görs på mer modern utrustning. I ett första steg rustas cirka 3 000 poliser under 2017-2018 med nya förstärkningsvapen och personlig skyddsutrustning med skyddsväst och ballistisk hjälm.

• Utvecklat krisstöd. Insatserna när poliser utsätts förstärks ytterligare, till exempel när det gäller stödsamtal, handledning och kännedom om rutiner. Nya riktlinjer är under utarbetande.

Polisen är orubblig i sin ambition för att skapa ett tryggare samhälle. Vi fortsätter att förebygga och bekämpa brottsligheten. Men det är inte bara polisens ansvar. Alla delar av samhället måste ta ansvar för att vi ska kunna vända utvecklingen. Den grova brottsligheten måste pressas tillbaka. Detsamma gäller angreppen mot polisen. Hot och våld mot de som är satta att hjälpa och skydda allmänheten får aldrig normaliseras.
 
Dan Eliasson, rikspolischef
Mats Löfving, stf rikspolischef och chef för polisens nationella operativa avdelning

Till toppen