Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Färre Malmöbor utsätts för brott men många känner oro

Resultaten från polisens trygghetsmätning visar att antalet Malmöbor som uppger att de utsatts för brott minskat, men tre av fyra medborgare känner oro över att utsättas.

I oktober – november 2016 genomfördes polisens trygghetsmätning i Malmö. Enkäten skickades ut till 4 500 slumpmässigt utvalda hushåll och har en svarsfrekvens på 56 procent.

Frågeställningarna i enkäten är utifrån fem huvudområden:

• Ordningsstörningar
• Utsatthet för brott
• Allmän oro att utsättas för brott
• Konkret känsla av otrygghet
• Polisens agerande

Resultatet av trygghetsmätningen presenterades vid en presskonferens. Från vänster: Erik Jansåker, Britt-Marie Pettersson, Stefan Sintéus, Andy Roberts.

Oron att utsättas för brott större än den faktiska risken

Trygghetsmätningen visar att färre medborgare uppger att de utsattes för brott under 2016 jämfört med tidigare år. 75 procent av Malmös medborgare uppger att de inte utsatts för någon typ av brott, men oron för att utsättas för brott är stor. 77 procent av respondenterna uppger att de känner oro över att utsättas för brott. Den konkreta känslan av otrygghet har dock legat förhållandevis konstant de senaste fem åren och vid 2016 års mätning uppger 18 procent att de någon gång under 2016 avstått från någon typ av aktivitet på grund av att de känt sig otrygga.

- Att överhuvudtaget behöva avstå från en aktivitet är självfallet inte bra.
Därför arbetar vi riktat med trygghetsfrågorna parallellt med arbetet mot de
inträffade våldsbrotten i Malmö. Det finns med största sannolikhet en koppling mellan otryggheten och våldsdåden i Malmö, men jag vidhåller att det rör sig om kriminella som angriper andra kriminella. Att säga att tredje man inte skulle riskera att bli skadad vore fel, men risken är mycket liten, säger Malmös polisområdeschef Stefan Sintéus

Problem med ordningsstörningar

En stor andel av respondenterna, 80 procent, uppfattar minst en ordningsstörning som ett problem för dem. De tre största ordningsstörningarna i fallande skala är:

• Trafikrelaterade problem, främst bilar som kör för fort
• Nedskräpning
• Skadegörelse

Många nöjda med polisens agerande men utmaningar kvarstår

Nästan hälften av medborgarna, 46 procent, menar att polisen bryr sig om de lokala problemen. 15 procent är av motsatt uppfattning, vilket är något fler än tidigare år.

- Vi arbetar ständigt med polisens närvaro, men vi tvingas göra betydande prioriteringar bland annat med anledning av det eskalerande våldet i Malmö, säger Stefan Sintéus.

Lokala problembilder

Trygghetsmätningen visar förbättringar i Seved och Herrgården, två områden som prioriterats som särskilt utsatta. I Herrgården har andelen som uppger sig ha varit utsatta för brott minskat kraftigt jämfört med 2015 års mätning.

- Det är glädjande att färre människor utsätts för brott i Herrgården och vi kommer att arbeta för att den trenden håller i sig. Samtidigt ser vi att den upplevda otryggheten och oron generellt är stor i våra områden och det är något som vi kommer att arbeta med så att vi framåt ser en positiv förändring, säger Erik Jansåker, chef för lokalpolisområde Malmö söder.

I Seved har antalet personer som uppger att de utsatts för hot om våld halverats sedan 2013. Mätningen visar också att något färre personer utsatts för våld samtidigt som problem med nedskräpning har minskat.

- Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen har ökat i vissa stadsdelsområden och så har vi trafikfrågorna som är ett återkommande problem, där upplevelsen är att bilar kör för fort. Vi fortsätter på inslagen väg och har i vårt täta samarbete med Malmö stad tittat på olika aktiviteter för att öka den upplevda tryggheten, säger Andy Roberts, lokalpolisområdeschef vid Malmö norr.

I hela stadsdelsområde Norr har utsattheten för mängdbrott minskat och färre personer uppger att de utsatts för stöld och skadegörelse i Centrum. Benägenheten att anmäla brott har ökat både i Kirseberg och Segevång jämfört med 2015 och 2014. Känslan av otrygghet ute ensam sen kväll har ökat i Västra Innerstaden, men minskat i Södra Innerstaden.

- Malmö stad vill att alla som bor och vistas här ska känna sig trygga. Trygghetsfrågan är högt prioriterad och bygger på bred samverkan mellan kommunen, myndigheter och övriga samhället. En bra lägesbild är avgörande för att vi ska kunna göra rätt saker och rikta våra insatser rätt, säger Britt-Marie Pettersson, tillträdande direktör för arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Kontinuerligt arbete

Polisens trygghetsmätning är ett av de viktigaste underlagen för att ta fram en aktuell problembild för Malmö och de olika stadsdelsområdena. Tillsammans med andra underlag ska mätningen ligga till grund för medborgardialoger och polisens medborgarlöften. Våra medborgarlöften handlar till stor del om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder utifrån medborgarnas problembild, ett arbete som genomförs tillsammans med Malmö stad samt förenings- och näringsliv. Under 2017 finns medborgarlöften i samtliga stadsområden i Malmö.

Läs om medborgarlöften.

Till toppen