Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Invånare i Katrineholm, Flen och Vingåker svarade på medborgarundersökning om tr

Polisen i lokalpolisområde Katrineholm arbetar gemensamt med kommunerna för att införliva de medborgarlöften man åtagit sig. I den senaste medborgarundersökningen som genomfördes i mars i år svarade 673 invånare i Katrineholm, Flen och Vingåker.

En av utgångspunkterna i framtagandet av medborgarlöften är att fråga invånarna hur de upplever tryggheten i sitt närområde. Frågorna berör hur man som invånare upplever sin allmänna trygghetssituation (”trygghet där jag bor”), vilka problemorsaker till otrygghet man som invånare upplever samt vad man anser att polis och kommun bör göra för att komma tillrätta med problemen.

Här är ett urval av resultatet från medborgardialogen i lokalpolisområde Katrineholm 2017:


- Närmare sextio procent av de tillfrågade invånarna upplever sig trygga där de bor. Mellan 23-28 % upplever otrygghet när de befinner sig utomhus under sena kvällar.
- De vanligaste problemorsakerna till otrygghet anses i huvudsak vara trafikstörningar. I Vingåker angav 34 % av respondenterna just trafikstörningar som främsta problemorsak. Motsvarande siffror är 31 % i Flen och strax under 25 % i Katrineholm.
- När det gäller önskade åtgärder från polis och kommun efterfrågar en majoritet av de tillfrågade i Flen fler synliga poliser. Även i Katrineholm och Vingåker efterfrågas fler synliga poliser av drygt 39 % respektive 48 % av respondenterna.

Klicka på dokumentet för att ta del av den fullständiga sammanställningen av respondenternas svar:  Medborgardialoger sammanställning 2017.docx

 

Om medborgarlöftena
Varje år ses befintliga medborgarlöften över av polisen och samverkande kommun och revideras vid behov utifrån bland annat resultatet från medborgarundersökningar. I lokalpolisområde Katrineholm finns följande medborgarlöften:

Katrineholms kommun
Polisen och kommunen har enats om att arbeta mot aggressiv körning, felaktigt trafikbeteende och kontroll av förares nykterhet i tätorten Valla.

Polisen lovar att:
• genomföra minst 50 trafikkontroller i tätorten Valla

Kommunen lovar att:
• genomföra  en trygghetsvandring i centrala Valla tillsammans med polisen, sockenrådet och medborgare från Valla
• att kommunen ser över och, vid behov, åtgärdar det som framkommer vid denna trygghetsvandring och tar hänsyn till trygghetsfaktorn vid utformning på nämnda platser

Flens kommun
Polisen och kommunens mål är att öka tryggheten och minska risken för att bli utsatt för brott vid resecentrum, Sveaparken och centrum i Flen.
Det ska åstadkommas genom bland annat följande aktiviteter:
• att polisen och kommunen genomför insatser för att minska förekomsten av alkohol och narkotika

• att polisen fortsätter med synlig närvaro på nämnda platser och på tider som är viktiga för att skapa en tryggare och säkrare miljö

• att kommunen inom konceptet Trygg vuxen  har fokus på närvaro på nämnda platser

• att kommunen ser över och, vid behov, åtgärdar återstående otryggheter i den fysiska miljön som framkommit vid trygghetsvandringar eller vid andra tillfällen, det kan exempelvis innebära bättre belysning, klottersanering och hänsyn till trygghetsfaktorn vid utformning på nämnda platser

• att kommunen i samband med projektet “Den levande parken” (Sveaparken och Prins Wilhelms torg) tittar på trygghetsskapande åtgärder.
Polisen och Kommunen har enats om att arbeta mot aggressiv körning, felaktigt trafikbeteende och kontroll av förares nykterhet i tätorten Vingåker under kvällstid.

Vingåkers kommun

Polisen åtar sig att:
• genomföra minst 50 trafikkontroller i tätorten Vingåker

Kommunen åtar sig att:
• genomföra den årliga trygghetsvandringen i Vingåker tillsammans med polisen och medborgare från Vingåker. Vandringen ska ske med fokus på belysningen.
• att mäta och kartlägga hastighetsöverträdelser i kommunen, med medborgardialogen som utgångspunkt.
• att beakta resultaten från dessa mätningar i arbetet med att skapa säkrare trafikmiljöer.
• att delge polismyndigheten resultatet av mätningarna.

 

Till toppen